W czerwcu 2022 r. archiwum wzbogaciło się o spuściznę prof. Jerzego Tyranowskiego (1942–2020), prawnika, profesora nauk prawnych, nauczyciela akademickiego, specjalisty prawa międzynarodowego publicznego, przekazaną przez żonę – panią Alicję Tyranowską.

Jerzy Tyranowski urodził się w 1942 r. w Gnieźnie. W latach 1959–1964 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 1964 r. na podstawie pracy Deklaracja o przyznaniu niepodległości krajom i ludom kolonialnym, został pracownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego tegoż Wydziału. Na macierzystej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pod tytułem Umowy sojusznicze Polski Ludowej. Zagadnienia prawne (1970) napisanej pod kierunkiem prof. Alfonsa Klafkowskiego oraz doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego na podstawie pracy Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic (1978). W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych, w 2000 r. – tytuł prof. zwyczajnego na UAM. W latach 19842010 kierował Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, przekształconą z jego inicjatywy w Katedrę Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych. 

Był także m. in. pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Jerzy Tyranowski był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego publicznego i uznanym autorytetem, zwłaszcza w zakresie problematyki podmiotowości międzynarodowej państw. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne pozycje nie tylko z zakresu tej problematyki, lecz również z zakresu umów międzynarodowych, sukcesji w prawie międzynarodowym, polsko-niemieckich stosunków traktatowych i prawa Unii Europejskiej. Za najważniejsze w jego dorobku naukowym uważa się opracowania Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic (1979) oraz Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym (1990).

Zespół obejmuje 0, 70 mb akt. W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu spuściźnie nadano sygnaturę P. III–191.

Fotografię publikujemy za zgodą pani Alicji Tyranowskiej, której składamy serdeczne podziękowanie.

                                                                                                                                                                Jerzy Tyranowski (1942 – 2020)

Materiały Jerzego Tyranowskiego (1942-2020)