Archiwum prasowePAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu gromadzi również artykuły i informacje prasowe z lokalnych poznańskich gazet i czasopism, dotyczące nauki, historii i kultury w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dokumentacja ta prowadzona jest od 1958 roku. Pierwotnie gromadzono i ewidencjonowano tylko nekrologi Nasze archiwum prasowe zmarłych pracowników poznańskich wyższych uczelni i muzeów. Z czasem zbiór ten poszerzano o artykuły dotyczące nauki, naukowców oraz placówek naukowych w Poznaniu i Wielkopolsce.

Wyodrębniono hasła: historia Poznania i Wielkopolski, ważne wydarzenia kulturalne i naukowe (kongresy, zjazdy, sympozja), wybitne historyczne i współczesne osoby zasłużone dla miasta i regionu. Artykuły te były publikowane w najważniejszych gazetach lokalnych takich jak „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Express Poznański, „Nurt”, „Tydzień”, „Wprost”. Obecnie zbierane są artykuły z dwóch dzienników: „Gazety Wyborczej” i „Głosu Wielkopolskiego.

Całość dokumentacji jest gromadzona w odrębnych teczkach, według ustalonych haseł. Szczególnie interesujące są zebrane w układzie chronologicznym od roku 1958 do chwili obecnej nekrologi ludzi nauki i kultury (do których sporządzono odrębny kartkowy indeks osobowy) oraz teczki imienne dotyczące naukowców poznańskich a także niektórych współczesnych wybitnych Wielkopolan – w układzie alfabetycznym.

Archiwum prasoweOprócz tego odrębne teczki posiadają: uczelnie i placówki PAN, towarzystwa naukowe i kulturalne (w tym: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), instytuty badawcze, archiwa, biblioteki naukowe i muzea poznańskie. Gromadzone są w nich informacje prasowe na temat działalnościStare wycinki prasowe tych placówek, ich osiągnięć naukowych, jubileuszy, organizowanych sesji, konferencji czy wystaw. Ta część dokumentacji zawiera artykuły dotyczące wszystkich wyższych szkół państwowych miasta, a także niektórych uczelni niepaństwowych i wojskowych. W ramach poszczególnych haseł dotyczących uczelni wprowadzono dodatkowy podział rzeczowy na takie zagadnienia jak: dzieje i organizacja danej szkoły wyższej, jubileusze, władze rektorskie, doktoraty honoris causa, sympozja i sesje, sprawy studenckie, sprawy rekrutacji na studia itp.

Materiały do poszczególnych teczek, dokumentujących działalność instytucji czy poszczególnych osób, są dokładane na bieżąco, w układzie rzeczowo – chronologicznym. Teczki osobowe, dotyczące poszczególnych ludzi nauki, zawierają informacje o ich życiu, o nominacjach profesorskich, nagrodach czy jubileuszach, prowadzonych czy ukończonych pracach i badaniach naukowych (te ostatnie informacje występują najczęściej w wywiadach), nadto artykuły publicystyczne i popularno – naukowe pisane przez samych uczonych.

Powstaje w ten sposób dokładna, obszerna i bieżąca dokumentacja bio–bibliograficzna, dotycząca całego współczesnego poznańskiego środowiska naukowego.

Archiwum Prasowe o objętości 5,50 mb. liczy obecnie przeszło 470 teczek. Uzupełniają je na bieżąco pracownicy oraz praktykanci.

dr Jarosław Matysiak