Pracownicy PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu w miarę możliwości zawsze starali się czynnie uczestniczyć w życiu naukowym Poznania i Wielkopolski. Udział poszczególnych pracowników naszego Archiwum w licznych zebraniach, sesjach i konferencjach naukowych, związanych zarówno z dziejami nauki i instytucji naukowych, jak i z własnymi zainteresowaniami i badaniami, wydatnie przyczynił się nie tylko do spopularyzowania naszych zbiorów, ale także do wzrostu rangi naszego Archiwum w miejscowym środowisku naukowym.

Przytaczamy tutaj tylko niektóre z tych konferencji i sesji, zwłaszcza te, podczas których pracownicy Archiwum PAN wygłaszali referaty i komunikaty bądź w sposób znaczny brali udział w dyskusjach.
Równie ważnym elementem popularyzacji naszego zasobu jest  udział Archiwum w organizacji wystaw obrazujących dzieje i osiągnięcia nauki w regionie. Wystawy te organizujemy samodzielnie bądź przy współpracy archiwów, instytucji naukowych i szkół wyższych działających w Poznaniu i w Wielkopolsce.

Kalendarium

Konferencje

Wystawy