Bibliografia dotycząca historii oraz zasobu archiwalnego Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Źródła archiwalne:

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Deklaracje czytelników, teczki nr 1, nr 2, nr 3 (1962-2005)

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Ewidencja korzystających z pracowni naukowej. [Księga nr 1: 1960-1975; księga nr 2: 1976 – 2001; księga nr 3: 2001]

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Ewidencja spuścizn rękopiśmiennych (P.III-1 do P.III-142)

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Ewidencja wypożyczeń materiałów archiwalnych.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Inwentarz księgozbioru, księgi nr 1 i nr 2.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Inwentarz mikrofilmów, księgi nr 1 i nr 2.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Księga nabytków archiwalnych, księgi „A” i „B”

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu – Materiały i korespondencja z lat 1956-2011, sygn. P.II-11.

Opracowania i artykuły dotyczące zasobu:

Malinowski Józef: Kalendarium Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Lata 1956-2000. „Biuletyn Archiwum PAN” Nr 44 (Warszawa 2003) s. 59-68.

Malinowski Józef: Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu. „Academia. The Magasine of the Polish Academy of Sciences” 2005 nr 1.

Malinowski Józef: Działalność naukowa i edukacyjna pracowników Oddziału Poznańskiego Archiwum Polskiej Akademii Nauk. „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny”, R XII/XIII/XIV, Poznań 2007, s. 51 – 57.

Malinowski Józef: Dziedzictwo nauki, „Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, 2006, Nr 3 (11), s. 48 – 50. (ang.) „The Legacy of Scholars”, „Academia. The Magasine of the Polish Academy of Sciences, 2006, Nr 3 (11), s. 48 – 50.

Matysik Magda: Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu (1974-2010), praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2012.

Przewodniki po całości zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk:

Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. [Wyd. I], Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1965, ss. 184, il. 16.

Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r., Opracowanie zespołowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978, ss. IX, 357, il. 24.

Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Hanny Krajewskiej i Alicji Kuleckiej, Wyd.: Polska Akademia Nauk – Archiwum, Warszawa 1999, ss. XV, 650, il. 29.

Materiały Towarzystw i innych instytucji naukowych, nabytki APAN po 1999 roku, [w:] „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 54, s.8-23.

Spuścizny uczonych polskich i kolekcje, nabytki APAN po 1999 roku, tamże, s.24-106.

Spuścizny uczonych polskich i kolekcje, nabytki APAN po 1999 roku,, tamże, s. 280-285.

Zbiory Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu:

Oddział Archiwum PAN w Poznaniu, Stary Rynek 78 – Pałac Działyńskich [w:] Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN (wyd. I), Ossolineum1965, część III, s. 136-145 i Dodatek na s. 147.

Oddział Archiwum PAN w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29 [w:] Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN (wyd. II), Ossolineum 1978, część II. Oddziały Archiwum PAN, s. 241-276 i Dodatek na s. 285.

Archiwum PAN. Oddział w Poznaniu, 61-725 Poznań, ul. S. Mielżyńskiego 27/29 [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, Warszawa 1999, Część 3, s. 413-503, w tym:

3.1. Materiały towarzystw i innych instytucji naukowych, s. 413-414;

3.2. Akta Oddziału PAN i placówek PAN w Poznaniu, s. 415-421;

3.3. Archiwa osobiste uczonych polskich i innych osób, s. 422-501;

3.4. Zbiory i kolekcje, s. 502-503.

Historia i zasób archiwalny Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu:

APE: Zwiedzamy Archiwum PAN w Poznaniu /wywiad z doc. K. Ślaskim/ Rozmawiał: APE, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 201 /5482/ z 24. VIII 1962 r.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk. [w:] Informator PAN. Warszawa 1995, s. 136.

Głowacka Edyta: Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu. Historia, organizacja, zasób, perspektywy. [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń, 17-18 kwietnia 1997 roku, red. Waldemar Chorążyczewski i Robert Degen, Toruń 1998, s. 89-94.

P.: Archiwum spuścizn naukowych, „Głos Wielkopolski” nr 148 /5716/ z 23.VI 1962 r. /Wyd. ”A”/.

Kandziora Zdzisław: Pamiątki po luminarzach. Jest w Poznaniu takie archiwum, „Głos Wielkopolski” nr 274 z 25/26.XI 1989 r.

Kolankowski Zygmunt: Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Organizacja – Zadania – Praca [w:] Księga Pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 225-237.

Krajewska Hanna, Lewandowska Joanna: Archiwum PAN. [W:] Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety. Red. Janusz Tazbir i inni, Warszawa 2002, s. 283-285.

Labuda Gerard: Przemówienie gratulacyjne [z okazji 40-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN], Biuletyn Archiwum PAN nr 38, Warszawa 1997, s. 115-117.

Malinowski Józef: Działalność Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w latach 1956-1974. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sierpowskiego w Zakładzie Archiwistyki UAM w Poznaniu. Poznań 2001, mps, ss. 98.

Malinowski Józef, Działalność archiwalna i naukowa Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu w pierwszych latach istnienia, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. VIII/IX (2001/2002), Poznań 2002, s. 263-273.

Malinowski Józef: Kalendarium Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Lata 1956-2002, Biuletyn Archiwum PAN nr 44, Warszawa 2003, s. 59-68.

Marciniak Anna: Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, „Kronika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu” R. 1994 nr 1 [1] s. 95-96.

Marciniak Anna: Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, „Kronika Wielkopolski” R.1994 nr 3 /og. zb. 70/, s. 112-115.

Marciniak Anna [współaut. z Tadeuszem Bonieckim]: Poznajemy archiwa Wielkopolski. Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Poznaniu R.III: 1995 nr 2 /9/, s. 16-18.

Marciniak Anna: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [w:] Uczeni poznańscy /folder wystawy/, Poznań 1997, s. 2-3.

Marciniak Anna: Ochrona zbiorów archiwalnych w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny” R. IV: 1997, s. 35-38.

[Marciniak Anna – współaut.], Sporakowski Grzegorz: Zagrożone archiwum, „Głos Wielkopolski” z dnia 11/12.X 1997 r.

Szymczyk Hanna: Bibliografia prac pracowników Archiwum Polskiej Akademii Nauk na podstawie „Biuletynu Archiwum PAN” nr 1-43, Biuletyn Archiwum PAN nr 44, Warszawa 2003, s. 79-132.

Artykuły jubileuszowe:

Marciniak Anna: Dwadzieścia lat pracy Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN 1956-1976, Biuletyn Archiwum PAN nr 19: 1976, s. 5-20.

Marciniak Anna: Dwudziestolecie Oddziału Poznańskiego Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Biuletyn Archiwum PAN nr 19: 1976 s. 3-4. [podp.: „A.M.”]

Marciniak Anna: Trzydziestopięciolecie Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN, Biuletyn Archiwum PAN nr 34: Warszawa 1993, s. 5-8.

Marciniak Anna: Jubileusz czterdziestolecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN, Biuletyn Archiwum PAN nr 38, Warszawa 1997, s. 114-115.

Matysiak Jarosław: 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 1956-2006. „Archiwista Polski”, nr 4 (44)/2006, s.45 – 59.

Marciniak Anna: Pół wieku Archiwum PAN w Poznaniu. „IKS – Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny” 2006 nr 5 s. 34-35, il.

Matysiak Jarosław: 55-lecie Poznańskiego Oddziału PAN Archiwum w Warszawie, Aktualności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu”, 2011, 17, s.3 [czasopismo internetowe].

Matysiak Jarosław: Zbiory i kolekcje. Archiwum prasowe (1958-1999). [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Oprac. zbiorowe pod kierunkiem H. Krajewskiej i A. Kuleckiej. Warszawa 1999, s. 502-503.

/MAZ/: Archiwum Polskiej Akademii Nauk pleśnieje. Dokumentalna infekcja, Gazeta Poznańska nr 209 z dnia 8.IX 1997 r.

Nawrocka M.: Żywe ślady przeszłości, Gazeta Poznańska nr 201 z 25. VIII 1969 r.

Piskorski Jan M.: Jeszcze o Archiwum PAN, Gazeta Poznańska z dnia 14. IX 1997 r.

/seb/: Rosną nowe archiwa, Gazeta Zachodnia nr 199 z 15.IX 1980 r.

Ślaski Kazimierz: Do społeczeństwa Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Poznaniu nr 21, styczeń 1959, s.1-2.

Ślaski Kazimierz: Z pomocą naukowcom, Głos Wielkopolski nr 276 z 17. XI 1956 r.

Ślaski Kazimierz: Oddział Archiwum PAN działa w Poznaniu, Gazeta Poznańska nr 97 z 25. IV 1958 r.

Ślaski Kazimierz: Ziemia Lubuska i Pomorze Zachodnie w pracach archiwistów [tu: informacja dot. Archiwum PAN w Poznaniu], „Przegląd Zachodni” 1958, 3, s. 178-179.

Ślaski Kazimierz, Zubalowa Halina: Spuścizny w Oddziale Archiwum PAN w Poznaniu, Biuletyn Archiwum PAN nr 2: 1959, s. 82-85.

Ślaski Kazimierz: Spuścizny w Oddziale Archiwum PAN w Poznaniu, Biuletyn Archiwum PAN nr 5: 1962, s. 91-94.

/wos/: Dorobek poznańskiego Archiwum PAN, Głos Wielkopolski nr 132 z 11.VI 1976 r.

Inwentarze i artykuły dotyczące poszczególnych spuścizn publikowane w „Biuletynach Archiwum Polskiej Akademii Nauk”:

Adamczewska Maria: Materiały Feliksa Kazimierza Terlikowskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 16, Warszawa 1973, s. 100-125.

Adamczewska Maria: Materiały Kazimierza Abgarowicza, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 19, Warszawa 1976, s. 24-35.

Adamczewska-Jackowiak Maria: Materiały Bronisława Niklewskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 22, Warszawa 1979, s.107-144.

Błażczak Małgorzata, Słojkowska Katarzyna: Materiały Wawrzyńca Benzelstierny-Engeströma (P.III-10) „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 53, Warszawa 2012, s.91-95.

Boksa Michał, Zielińska Ewa: Materiały Wacława Pytkowskiego, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 150 – 171.

Dąbrowski Roman: Materiały Witolda Jakóbczyka, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 70 – 109.

Dembiński Paweł, Jarosław Matysiak: Materiały Tadeusza Cypriana, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 26 – 69.

Dembiński Paweł, Jarosław Matysiak: Materiały Zdzisława Kaczmarczyka, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 110 – 149.

Dembiński Paweł, Jarosław Matysiak: Materiały Adama Wodziczki, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 172 – 204.

Dopierała Kazimierz: Materiały Bronisława Dembińskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 15, Warszawa 1972, s. 11-71.

Dopierała Kazimierz: Materiały Anny Dembińskiej (P.III-33), „Biuletyn Archiwum PAN” nr 35, Warszawa 1994, s. 95-106.

Dymaczewski Tomasz: Materiały Marzeny Pollakówny, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 28, Warszawa 1985, s. 81-103.

Dymaczewski Tomasz, Kaczmarek Witold: Materiały Jana Dąbrowskiego (1891-1974). P.III-42, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 42, Warszawa 2001, s. 34-47.

Latzke Jacek: Materiały Stanisława Kozierowskiego, „Biuletyn Archiwum PAN ” nr 26, Warszawa 1984, s. 8-87.

Latzke Jacek, Lijewska Elżbieta: Materiały Władysława Kowalenki (P.III-29), „Biuletyn Archiwum PAN” nr 33, Warszawa 1990, s. 21-60.

Malinowski Józef: Materiały Stanisława Bełcha, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” nr 48, Warszawa 2007, s. 12 – 25.

Marciniak Anna: Materiały Edwarda Schechtla, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 8, 1965, s. 79-96.

Marciniak Anna: Materiały Wiktora Schramma, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 10, Warszawa 1967, s. 20-106.

Marciniak Anna: Materiały Antoniego Peretiatkowicza, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 14, Warszawa 1971, s. 27-66.

Marciniak Anna: Materiały Aleksandra Kozikowskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 19, Warszawa 1976, s. 36-54.

Ruta-Solarska Elżbieta: Materiały Stanisławy Przybyszewskiej (1901-1935). P.III-52 A, „Biuletyn Archiwum PAN” 41: 2000 s. 77-94.

Szajbel Jan: Materiały Antoniego Wróblewskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 6, Warszawa 1963, s. 80-127.

Szajbel Jan: Materiały Ludwika Skubiszewskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 7, Warszawa 1964, s. 94-105.

Szajbel Jan: Materiały Bożeny Stelmachowskiej, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 13, Warszawa 1970, s. 118-161.

Szajbel Jan: Materiały Stanisława Karwowskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” 18: 1975 s. 19-41.

Wardęska Zofia: Materiały Zygmunta Moczarskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 7, Warszawa 1964, s. 71-93.

Wardęska Zofia: Materiały Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego, „Biuletyn Archiwum PAN” 19: 1976 s. 55-63.

Zubalowa Halina: Materiały Wisławy Knapowskiej (1889-1956) w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu, „Biuletyn Archiwum PAN” nr 4, 1961 s. 31-71.

Artykuły, publikacje, opracowania przechowywane w Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu:

Antoszak Joanna: Jan Jachowski (1891-1977). Poznański księgarz i wydawca. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2012.

Auguścik Karolina: Dary i depozyty w procesie przekazywania spuscizn po uczonych do Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Rafała Galuby, Poznań 2011.

Boksa Michał: Spuścizny bałkanistów poznańskich: Jana Leśnego i Wincentego Swobody w zbiorach Archiwum polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny”, R. XII/XIII/XIV, Poznań 2007, s. 249 – 256.

Budzyńska Hanna: „Jan Szajbel. Historyk i archiwista”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2010.

Chankowski Stanisław: Relikty rapperswilskie w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Przegląd Historyczny” t. 52: 1961, nr 4, s. 759-764. [Dot. m.in. materiałów Wisławy Knapowskiej].

Chankowski Stanisław: Źródła do dziejów Polski w okresie II wojny światowej w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk. „Dzieje Najnowsze” R. IX, 1977, z. 1, s. 225-255. [Tu informacje m.in. o materiałach K. Ajdukiewicza, J. Dobrowolskiego, A. Gałeckiego, S. Glixellego, K. Kaczmarczyka, W. Knapowskiej, B. Niklewskiego, A. Peretiatkowicza, W. Schramma, W. Skalskiego, B. Stelmachowskiej, H. Ułaszyna, A. Wróblewskiego].

Jemielity Joanna: Profesor Tadeusz Cyprian. Prawnik i fotograf. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2012.

Marciniak Anna: Materiały prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego w Archiwum PAN w Poznaniu. „Roczniki Biblioteczne” R. 28: 1984, z 1-2, s. 91-106.

Marciniak Anna: Materiały etnograficzne z Ziemi Sanockiej w spuściźnie naukowej prof. dra Wiktora Schramma (1885-1958) w Archiwum PAN w Poznaniu [w:] „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” nr 5, 1967, s. 5-14.

Marciniak Anna: Chłopi olchowscy i ich gospodarka w świetle materiałów zebranych przez prof. Wiktora Schramma. [W:] „Materiały Muzeum… w Sanoku” nr 15, 1972 s. 5-26.

Marciniak Anna: Spuścizna rękopiśmienna prof. Kazimierza Tymienieckiego w Archiwum PAN w Poznaniu. [w:] Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej (red. Jerzy Strzelczyk), Poznań 1990, s. 129-133.

Marciniak Anna: Spuścizny profesorów Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu [w:] „Monografie historyczne z dziejów akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce w 100 rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie i w 50 rocznicę powstania studiów rolniczych i leśnych w Poznaniu”, Poznań 1970, s. 71-92 [Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Dodatek do tomu XLV, Wydział Rolniczy 13].

Marciniak Anna: Zbiory Stanisława Helsztyńskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu jako dokumentacja życia i twórczości Profesora. „Grabonoskie Zapiski Regionalne” R. 9: 1999; Materiały sesji z 23.05.1998 r. pt.: „Stanisław Helsztyński – uczony, pisarz, regionalista”

Matysiak Jarosław: Spuścizna prof. Adama Wodziczki w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny”, R. XII/XIII/XIV, Poznań 2007, s. 257 – 267.

Ochmański Jerzy: Rękopiśmienna spuścizna naukowa Henryka Łowmiańskiego [w:] Profesor Henryk Łowmianski. Życie i dzieło… (red. Artur Kijas i Krzysztof Pietkiewicz), Poznań 1995, s. 30-36.

Pentek Zdzisław: O pracach genealogicznych ks. Stanisława Kozierowskiego. [w:] Gens. „Kwartalnik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego” R. 2: 1991, s. 23-25.

Rabenda Marcin, Roman Pollak: Narodziny italofila i jego rzymska działalność polonistyczna w latach 1923-1924. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Barbary Judkowiak, Poznań 2011.

Sokołowska Janina: Kazimierz Ślaski.Historyk i archiwista. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Poznań 2012.

Szajbel Jan: Materiały naukowe Stanisława Karwowskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” t. IX, z. 2, s. 145-149.

Szajbel Jan: Materiały rękopiśmienne Antoniego Wróblewskiego. „Rocznik Dendrologiczny” vol. XXII: 1968, s. 221-227.

Szajbel Jan: Materiały rękopiśmienne Bożeny Stelmachowskiej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. „Lud” t. 55, 1971, s. 181-191.

Ślaski Kazimierz: Przyczynki do toruńskiego procesu Towarzystwa Filomatów z r. 1901, „Rocznik Grudziądzki” t. V/VI: 1970, s. 309-334 [dot. mat. Aleksandra Kozikowskiego].

Wąsicka Maria, Kuczyńska AnnaZnane i nieznane materiały Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu. Referat przedstawiony na XI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki, Katowice 22-24.04.2009.

Zubalowa Halina: Materiały doc. dr Wisławy Knapowskiej w Archiwum PAN w Poznaniu, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” t. VI: 1961, s. 460-463.

mgr Michał Boksa

dr Jarosław Matysiak