Bibliografia publikacji dra Andrzeja Prinke

1968

 1. Kóčkówna, A. Pałubicka, A. Prinke, Wyniki badań ratowniczych w Biernatkach, pow. Śrem (Zusammenfassung: Ergebnisse der Rettungsforschungen in Biernatki, Kreis Śrem), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 19:1968, s. 174-178. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1971

 1. Przysieka Stara, pow. Kościan, Informator Archeologiczny. Badania 1970, Warszawa 1971, s. 195-196.
 2. recenzja: Kwang Chih Chang, Major Aspects of the Interrelationship of Archaeology and Ethnology,Current Anthropology, t. 8:1967, z.3, s. 227-243, [w:] Archeologia Polski, t. 16:1971, s. 278-281.

1972

 1. Kuchary, pow. Pleszew. Stanowisko 1, Informator Archeologiczny. Badania 1971, Warszawa 1972, s. 115.
 2. Problem periodyzacji prahistorii w ujęciu etnograficznym. Dyskusja wśród etnografów Niemieckiej Republiki Demokratycznej nad pracą I. Sellnow (The Problem of Periodisation of the Prehistoric Times in Ethnographical Approach. A Discussion of East German Ethnographers on I.Sellnow’s Work), Etnografia Polska, t. 16:1972, s. 353-357.
 3. Ratownicze prace wykopaliskowe w Przysiece Starej, pow. Kościan, (Rescue Excavations at Przysieka Stara, District of Kościan), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971 (1972), s. 216-217. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 4. recenzja: W. Taute, Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Kentniss der späten Altsteinzeit. Köln-Graz 1968, 326 s.; [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971 (1972), s. 255-256. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 5. recenzja: K. Valoch, Evolution of the Paleolithic in Central and Eastern Europe, Current Anthropology, t. 9, nr 5, 1968, s. 351-390; [w:] Archeologia Polski, t. 22:1971 (1972), s. 207-213.

1973

 1. Badania osady z młodszej epoki kamienia w Sierakowie, powiat Mogilno, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s. 7-8.
 2. Badania weryfikacyjne stanowisk archeologicznych w okolicy Lądu, pow. Słupca (Veryfying Investigations of Archaeological Sites in the Area of Ląd, District of Słupca), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 229. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 3. Badania weryfikacyjne stanowisk z epoki kamienia na terenie powiatu mogileńskiego (Veryfying Investigations of Stone Age Sites in the Area of the District of Mogilno), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 210-212. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 4. Badania wykopaliskowe w Białobrzegu, pow. Września, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s. 8.
 5. Białobrzeg, pow. Września. Stanowisko 6, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 9.
 6. Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w archeologii (Summary: Can Ethnographical Data Be Used for Archaeological Comparison), Etnografia Polska, t. 17:1972 (1973), s. 41-66. Wrocław 1973, IHKM PAN.
 7. A Note on the Mesolithic of Eastern Great Poland and Kuiavia, [w:] S. K. Kozłowski (red.), The Mesolithic in Europe, s. 477-483. Warsaw University Press, Warszawa 1973.
 8. Prace wykopaliskowe na osadzie wydmowej w Ruszkowie II, powiat Koło, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s. 7.
 9. Ruszków II, pow. Koło, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 14-15.
 10. Sierakowo, pow. Mogilno. Stanowisko 8, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 46-47.
 11. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku ludności kultury pomorskiej w Kucharach, pow. Pleszew (Report on Rescue Excavations in a Cemetery of the Pommeranian Culture), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 220-221. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 12. Streszczenia 10 publikacji dot. epoki kamienia, [w:] A. Dymaczewski (red.), Polish Archaeological Abstracts, vol. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 13. Prinke, T. Wiślański, Materiały do osadnictwa w epoce kamienia na terenie powiatu mogileńskiego (Materials for the Study of Settlement During Stone Age in the Area of the District of Mogilno), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 1-94. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1974

 1. Głogowski, A. Prinke, Z przeszłości Ziemi Trzcianeckiej. Przewodnik po wystawie (From the Past of the Trzcianka Region. Exhibition Guide), Trzcianka 1974.
 2. Godynicki, A. Prinke, Ciałopalny grób zwierzęcy kultury pomorskiej z Kuchar, pow. Pleszew (Summary: Grave of Cremated Animals from Kuchary, District Pleszew (Pommeranian Culture), [w:] Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych (Methods, Results and Consequences of Investigations of Bones from Cremations Burials). Materiały z sesji naukowej w dniu 25 III 1972 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Seria Antropologia, nr 2. Poznań 1974, s. 115-116.
 3. Badania osady mezolitycznej w Waldze, pow. Września, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 110, s. 10.
 4. Badania wykopaliskowe osady mezolitycznej i neolitycznej w Białobrzegu, pow. Września, stan. 6 (Excavations in a Mesolithic and Neolithic Settlement at Białobrzeg, District of Września, site 6),Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 236. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 5. Głos w dyskusji, [w:] J. Kowalczyk, Badania powierzchniowe palącym zadaniem archeologii,Wiadomości Archeologiczne, t. 39:1974, s. 28-29; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 6. Pochówki ludzkie i zwierzęce z cmentarzyska kultury pomorskiej w Kucharach, pow. Pleszew (Summary: Human and Animal Burials in a Cemetery of the Pomeranian Culture at Kuchary, District of Pleszew), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 162-182. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 7. Ratownicze prace wykopaliskowe na osadzie wydmowej w Ruszkowie II, pow. Koło, stan. 3 (Rescue Investigations in a Dune Settlement at Ruszków II, District of Koło, Site 3), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 237. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 8. Streszczenia 13 publikacji dot. epoki kamienia, [w:] A. Dymaczewski (red.), Polish Archaeological Abstracts, vol. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
 9. Walga, pow. Września. Stanowisko 3, Informator Archeologiczny. Badania 1973, Warszawa 1974, s. 12-13.
 10. Prinke, J. Skoczylas, Badania petrograficzne nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie Wielkopolski (Zusammenfassung: Petrographische Untersuchungen über den Gebrauch von Steinrohstoffen im Neolithikum in Grosspolen), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 9-11. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 11. Prinke, J. Skoczylas, Petroarcheologia i jej zastosowanie w badaniach nad epoką kamienia (Summary: The Use of Petrographic Methods in the Study of the Stone Age); Sprawozdania Archeologiczne, t. 26:1974, s. 335-342.

1975

 1. Archeologia nonsensu,  Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 12 (128):1975, s. 1, 22-24, 39, Poznań.
 2. Badania osady wydmowej kultury pucharów lejkowatych w Sierakowie, woj. Bydgoszcz (Investigations in a Dune-Settlement of the Funnel Beaker Culture at Sierakowo, Voivodeship of Bydgoszcz, Site 8), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 205-207. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 3. Chodzież, m. pow. [w:] Badania wykopaliskowe Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 113, s. 11.
 4. Chodzież. Stanowisko 3, Informator Archeologiczny. Badania 1974, Warszawa 1975, s. 25-26.
 5. Najstarsze centrum rolnicze w Azji południowo-wschodniej, Z otchłani wieków, r. 41:1975, s. 206-208.
 6. Nowe materiały schyłkowopaleolityczne i mezolityczne z okolic Torunia (Zusammenfassung: Neues spätpaläolithisches und mesolithisches Material aus der Umgebung von Toruń), Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia, t. 5:1975 (Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 68), s. 3-15.
 7. I Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne w Brnie, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 119, s. 78.
 8. Pierwszy sezon badań wykopaliskowych osady mezolitycznej w Waldze, woj. Poznań (The First Period of the Excavations in the Mesolitique Settlement at Walga, Voivodeship of Poznań), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 205. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 9. recenzja: Henry de Lumley (red.) La Grotte de l’Hortus (Valfaunes, Hérault). Les chasseurs néandertaliens et leur milieu de vie. Elaboration d’une chronologie du Würmien II dans le Midi mediterraneen, Études Quaternaires. Géologie, Paléontologie, Préhistoire, t. 1, Marseille 1972, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses 25:1974 (1975), s. 243-246. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 10. recenzja: Gustav Riek, Das Paläolithikum der Brillenhöhle bei Blaubeuren (Schwäbische Alb),Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würtemberg, t. 4/I-II, Stuttgart 1973, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses 25:1974 (1975), s. 246-247. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 11. recenzja: Peter Florian Mauser, Die jungpaläolithische Höhlenstation Petersfels im Hegau (Gemarkung Bittelbrunn, Ldkrs. Konstanz), Badische Fundberichte, Sonderheft 13, Freiburg 1970, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses 25:1974 (1975), s. 247-248. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 12. recenzja: Robert Wetzel, Gerhard Bosinski, Die Bocksteinschmiede im Lonetal (Markung Rammingen, Kreis Ulm), t. 1-2, Veröffentlichungen des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, seria A (Vor- und Frühgeschichte), t. 15, Stuttgart 1969, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 242-243. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 13. Prinke, J. Skoczylas, Die petrographischen Forschungen über die Benutzung von Steinrohstoffen im Neolithikum des Gebiets von Wielkopolska, [w:] Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis,, t. 16, Geologia, z. 27, opus 10 – Sbornik přispěvku 1. Petroarheologickeho Semináře, Brno 1975, Brno, s. 141-145.
 14. Prinke, W. Tetzlaff, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowiskach z epoki kamienia i z wczesnej epoki brązu w Lądzie i w Policku, woj. Konin, (Summary: Results of Explorations of Sites from the Stone Age and Early Bronze Age at Ląd and Policko, Voivodeship of Konin), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 74-84. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1976

 1. Prace wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Modlicy, woj. Konin, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 123, s. 8.
 2. Ratownicze prace wykopaliskowe w Przysiece Starej, województwo Leszno, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 122, s. 11.
 3. Prinke, Walga, woj. konińskie, Informator Archeologiczny. Badania 1975, Warszawa 1976, s. 19-20.

1977

 1. Kośko, A. Prinke, Sierakowo, woj. Bydgoszcz, stan. 8 – osada z fazy II (wczesnowióreckiej) kultury pucharów lejkowatych [Summary: Sierakowo, Voivodeship of Bydgoszcz, Site 8 – Settlement from the IInd (Early Wiórek) Stage of the Funnel Beaker Culture], [Resumé: Sierakowo, voivodie de Bydgoszcz, station no. 8 – habitat de la civilisation des coupes en ettenoir, phase II (premier stade de Wiórek)], Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 26:1975, Poznań 1977, s. 1-42. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 2. I Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne w Brnie, Archeologia Polski, t. 22:1977, z. 1, s. 249-251.
 3. Sépulture collective plate avec entourage de pierres, Chodzież 3, comm. de Chodzież, dep. de Piła, stat. 3, Inventaria Archaeologica, z. 38, PL 235 (1-5), Warszawa 1977.
 4. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych grobowca kultury amfor kulistych w Chodzieży, woj. Piła (Report from the Excavations of a Grave of the Globular Amphorae Culture at Chodzież, Voivodeship of Piła), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 26:1975 (1977), s. 198-199. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 5. Prinke, J. Skoczylas, recenzja: J. Štelcl, J. Malina, Základy petroarcheologie, Brno 1975; [w:]Przegląd Archeologiczny, t. 25:1977, s. 197-199.

1978

 1. Modlica, gm. Pyzdry, woj. konińskie. Stanowisko 3, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 284-285.
 2. Przysieka Stara, gm. Bojanowo Stare, woj. leszczyńskie. Stanowisko 4, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 289-290.
 3. Pudliszki, gm. Krobia, woj. leszczyńskie. Stanowisko 6, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 242-243.
 4. Rola Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w postępie badań nad epoką kamienia (Contribution of the Archaeological Museum in Poznań in the Progress of the Stone Age Studies), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 27:1976, Poznań 1978, s. 17-23. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 5. Prinke, J. Skoczylas, Z metodyki badań nad użytkowaniem surowców kamiennych w neolicie (Summary: On the Methodology of Studies Concerning the Use of Stone Raw Material in the Neolithic), Przegląd Archeologiczny, t. 26:1978, s. 43-66.

1979

 1. Skoczylas, A. Prinke, Z historii zastosowania petrografii w archeologii polskiej (Summary: On the Application of Petrography in Polish Archaeology), Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 521. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 8:1979, s. 139-155.
 2. Skoczylas, A. Prinke, Petroarcheologiczne badania neolitycznych narzędzi kamiennych ze środkowej części Polski zachodniej (Summary: Petroarchaeological Study of Neolithic Stone Tools from Midwestern Poland), Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A – Geografia Fizyczna, t.32:1979, s. 93-115; Poznań.

1980

 1. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczyłas, On the Import of the Neolithic Stone Raw-Materials from Sudety Mountains and from Ślęża [w:] II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980, s. 63-67; Wrocław 1980.
 2. Makiewicz, A. Prinke, Teoretyczne możliwości identyfikacji miejsc sakralnych (Summary: Theoretical Possibilities of Identitying a Sacral Place), Przegląd Archeologiczny, t. 28:1980, s. 57-90.
 3. Gospodarka surowcami kamiennymi w kulturze pucharów lejkowatych na Niżu Polskim (Summary: Economical Utilization of Stone Raw Materials of the Funnel Beaker Culture in Central-Western Poland), [w:] Materiały z konferencji „Kultura pucharów lejkowatych w Polsce”, Rydzyna 1979.
 4. Schyłkowopaleolityczne stanowiska kultury świderskiej w Toruniu-Rudaku (Summary: The Late Palaeolithic Sites of Swiderian Culture in Toruń-Rudak), Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 7, Toruń 1980, s. 127-163.
 5. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczne surowce kamienne Polski środkowo- zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (Summary: The Neolithic Stone Raw-materials in Mid-Western Poland. An Archaeologico-petrographic Study), Biblioteka „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 5, Warszawa-Poznań 1980. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 6. Prinke, J. Skoczylas, O neolitycznym imporcie surowca bazaltowego na teren Polski środkowozachodniej (Résumé: L’importation néolithique du basalte en territoire de la Pologne occidentale), Acta Archaeologica Carpathica, t. 20:1980, s. 229-250, Kraków 1980, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.
 7. Prinke, J. Skoczylas, Petro-archaeological research on the Neolithic Stone Material Economy In Mid-western Poland [w:] II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980, s. 68-72; Wrocław 1980.
 8. Prinke, J. Skoczylas, Position of petroarchaeology in relation to natural, social and technical sciences; [w:] II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne,Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980; Wrocław 1980, s. 10-13.
 9. Prinke, J. Skoczylas, Stone raw material economy in the Neolithic of the Polish Lowlands (streszczenie: Gospodarka surowcami kamiennymi w neolicie Niżu Polskiego), Przegląd Archeologiczny, t. 27:1980, s. 43-85.
 10. Skoczylas, A. Prinke, Development of petroarchaeology in Poland; [w:] II Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980, s. 31-39; Wrocław 1980, s. 31-39.

1981

 1. Neue Ausgrabungen auf mesolithischen Fundstellen im östlichen Grosspolen, [w:]Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, t. 14/15 [B. Gramsch (red.), Mesolithikum in Europa. 2. Internationales Symposium Potsdam, 3. bis 8. April 1978. Bericht], Potsdam 1981, s. 343-344.

1982

 1. [L. Krzyżaniak, A. Prinke], Mission Algéro-Polonaise Tassili-n-Ajjer, Octobre-Novembre 1981. Rapport préliminaire de la Mission sur le dressement de l’inventaire des structures de l’art rupestre et structures archéologiques (maszynopis powielany w jęz. francuskim; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Alger – Poznań 1982.
 2. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Nowe dane o imporcie surowców kamiennych w neolicie Polski środkowo-zachodniej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, Wrocław.
 3. Badania Muzeum Archeologicznego w Poznaniu nad prahistoryczną sztuką saharyjską w Tassili-n-Ajjer (Algieria), Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 146 (VI-IX 1982), s. 54-55.

1983

 1. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczny import amfibolitu i serpentynitu na teren Wielkopolski (Summary: Neolithic Import of Amphibolite and Serpentinite into the Area of Great Poland), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 32:1981 (1983), s. 4-8. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 2. Surowce kamienne (Stone Raw Materials), [w:] J.K. Kozłowski, S. K. Kozłowski, Człowiek i środowisko w pradziejach (Man and Enviroment in Prehistory), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 127-135.

1984

 1. Prinke, A. Majerowicz, J. Skoczylas, Neolithic Import of Stone Raw-materials into the Area of Great Poland, [w:] IIIrd Seminar on Petroarchaeology, Plovdiv, 27-30 August 1984, Bulgaria; Plovdiv 1984, s. 214-223.

1986

 1. Prinke, J. Skoczylas, Badania nad prahistorycznymi surowcami kamiennymi jako przykład interdyscyplinarnej współpracy archeologii z geologią, (Rezjume: Issledovanie doistoričeskich vidov kamennogo syrâ kak primer interdisciplinarnogo sotrudničestva arheologii i geologii), (Summary: Examination of the Prehistoric Stone Raw Material as an Example of the Interdisciplinary Cooperation of Archaeology and Geology), [w:] Aktualne problemy nauk geologicznych, Zeszyty Naukowe UŚ, Seria Geologia, t. 9, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 713, s. 57-72, Katowice 1985.
 2. Prinke, J. Skoczylas, Regional Differentiation in the Neolithic Stone Raw Material Economy: Baltic Coastal Zone vs. Middle Polish Plain, [w:] Papers for the Ist International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material Identification in the Carpathian Basin. Budapest-Sümeg, 20-22 May, 1986, Budapest 1986, s. 267-269.

1987

 1. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczny import surowców skalnych na obszar Wielkopolski w świetle badań petroarcheologicznych (Rezjume: Import v period neolita porodnych materialov na territoriu Velikopolši v svete petroarheologičeskih issledovanij), (Summary: Neolithic Import of the Stone Raw Materials into the Area of the Province of Great Poland in the Light of the Petroarchaeological Studies), Acta Universitatis Vratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 10:1987, nr 788, s. 69-89.
 2. Die Ergebnisse der Landesaufnahme Grosspolens als wichtige Quelle für die Studien über Lausitzer Kultur, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam.
 3. Program wprowadzenia techniki mikrokomputerowej do pracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Programme of the Introduction of the Microcomputer Technology to the Activities of the Poznań Archaeological Museum), Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 162:1986 (1987), s. 111-113.
 4. Skoczylas, A. Prinke, Petroarcheologia i jej znaczenie dla rozwoju geologii (Petroarchaeology and Its Meaning to the Development of Geology); [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 788,Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 10:1987, s. 275-279, Wrocław.

1988

 1. Prinke, R. Rachmajda, Recepcja surowców małopolsko-wołyńskich w krzemieniarstwie faz I-IIIA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach; [w:] A. Cofta-Broniewska (red.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy, Studia i Materiały do Dziejów Kujaw, t. 2, Inowrocław 1988, s. 107-144. Urząd Miejski w Inowrocławiu.

1989

 1. Doświadczenia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w zastosowaniu techniki mikrokomputerowej, [w:] Materiały z konferencji „Zastosowanie mikrokomputerów w architekturze, archeologii i historii sztuki. Radziejowice 1988”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 2. Prinke, R. Rachmajda, Reception of Little Polish-Volhynian Secondary Raw Materials in Flint Industry of Phases I-IIIA of the Funnel Beaker Culture in Kuiavia, [w:] A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian Communities with other European Peoples, Archaeologia Interregionalis, Warszawa 1989, t. 10, s. 105-144.

1992

 1. Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization, [w:] C.U. Larsen (red.), Sites & Monuments. National Archaeological Records, Copenhagen 1992, s. 89-93; The National Museum of Denmark.

1993

 1. Archeologiczny sezon wykopaliskowy w województwie poznańskim, Kronika Wielkopolski, r. 1993, nr 1, s. 187-190.
 2. Wyzwanie dla archeologów – zdążyć przed autostradą, Kronika Wielkopolski, r. 1993, nr 2, s. 147-149.
 3. Zdążyć przed autostradą: nowe zadania dla wielkopolskiej archeologii, [w:] D. Matyaszczyk (red.), Wielkopolska wczoraj, dziś, jutro, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. Materiały i Studia, nr 2, Poznań 1993, s. 115-119.

1994

 1. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Skorowidze dokumentacji kartograficznej (Summary: PAR. Polish Archaeological Record, Poznań District. Indexes of Cartographic Documentation), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 1, Poznań 1994. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 2. Can Developing Countries Afford National Archaeological Record? The Polish Answer, [w:] „Theme papers. Cultural Property, Conservation &. Public Awareness; World Archaeological Congress – 3, New Delhi, December 4-11, 1994”, New Delhi 1994, s. 515-516.
 3. Najstarsze dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Stanowiska archeologiczne, [w:] D. Matyaszczyk (red.), Przestrzeń historyczno-kulturowa Wielkopolski i środkowego Nadodrza, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu. Studia i Materiały, t. 3, s. 9-29, Poznań 1994.
 4. Protection and Salvage Archaeology in Poland. An Example from the Historical Region of Wielkopolska (Greater Poland), [w:] H. Koschik (red.), Aspekte europäischer Bodendenkmalpflege,Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, t. 3, Köln-Bonn 1994, s. 29-31; Landschaftsverband Rheinland. Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege.

1995

 1. Kirschke, A. Prinke, Grodziska w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych (Summary: Hill-forts in the Poznań Province. Catalogue of Archaeological Sites),Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 2, Poznań 1994. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1996

 1. Kulczycka-Leciejewiczowa, A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, W. Wojciechowski, Opis zabytków kamiennych. Propozycja standardyzacji (Summary: Description of Stone Historical Monuments. Proposed standardization), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 46, Warszawa 1996.
 2. Archeologia na autostradach – pierwsze trzy lata doświadczeń, (Summary: Archaeology at motorways – first three years of experiences; Zusammenfassung: Archäologie an Autobahnen. Erfahrungen von den ersten drei Jahren), [w:] Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego. Materiały konferencji naukowo-technicznej. Zakopane, 23-25 października 1996 r.;Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, zeszyt 48, seria Materiały Konferencyjnenr 14, Kraków 1996, s. 135-141.
 3. AZP_Fox, rel. 1.8. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. User’s Guide, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno- Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 4, Poznań 1996. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 4. AZP_Fox, wersja 1.8. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Podręcznik użytkownika (AZP_Fox, rel. 1.8. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. User’s Guide) Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 3. Poznań 1996. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 5. Landscape Parks in Poland. A Multidisciplinary Approach to Natural and Cultural Resources; [w:] Vestiges archaeologiques. La conservation in situ / Archaeological Remains. In Situ Preservation, Montreal (Quebec), Canada, 11-15 Octobre 1994 / October 11-15, 1994. Comité international de gestion du patrimoine archéologique de l’ICOMOS / ICOMOS International Committee on Archaeologicl Heritage Management, Montreal 1996, s. 369-374.
 6. Projekt bazy danych o archeologicznych materiałach kamiennych, [w:] A. Kulczycka-Leciejewiczowa, A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, W. Wojciechowski, Opis zabytków kamiennych. Propozycja standardyzacji (Summary: Description of Stone Historical Monuments. Proposed standardization),Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 46, Warszawa 1996, s. 43-66.

1997                                                                                          

 1. Klunder, A. Prinke, Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Zeszyt 1. Gmina Suchy Las (PAR – Polish Archaeological Record in the Poznań District. Catalogue of Archaeological Sites. Vol. I. Commune of Suchy Las), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 5, Poznań 1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 2. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych (AZP_Fox. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. Data Entry), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 7, Poznań 1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 3. Mapy numeryczne – nowe narzędzie do ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym; [w:] Andrzej Prinke (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. (Recent Threats to Archaeological Heritage. Conference Papers, Poznań, April 17th, 1997), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 6, Poznań 1997, s. 67-69. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 4. (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. (Recent Threats to Archaeological Heritage. Conference Papers, Poznań, April 17th, 1997), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 6, Poznań 1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

1998

 1. (Add the Map: The Next Step Towards Full Computerisation of Polish Archaeological Record [referat wygłoszony na XXVI konferencji „CAA. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology” w Barcelonie (Hiszpania), 23-30 III 1998 / paper presented at the XXVIth Conference „CAA. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology” in Barcelona (Spain), 23-30 March, 1998]
 2. MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological Information (Sites – Rearch – Finds). User’s Guide, Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 9, Poznań 1998. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 3. MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska – badania – zabytki). Podręcznik użytkownika (MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological Information (Sites – Rearch – Finds). User’s Guide), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 8, Poznań 1998. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 4. Plakat „Chrońmy piękno zabytków archeologicznych” (we współpracy z firmą Dedal-Foto w Kiekrzu koło Poznania; finansował Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie.
 5. Wybrane badania archeologiczne na terenie woj. poznańskiego w latach 1995-1998 (Chosen Archaeological Excavations in the Area of the Poznań Voivodeship in 1995-1998), [w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Biblioteka „Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych”, t. 2; Poznań 1998, s. 71-77.
 6. Zwischen transeuropäischen Gasleitung und Autobahn. Die Anfänge der polnischen „Kontrakt-Archäologie”, [w:] Archäologische Informationen. Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte, t. 21:1998, z. 2, s. 249-253, Bonn (referat wygłoszony na konferencji Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte w Stralsundzie (Niemcy), 21-24 V 1998).

1999

 1. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Fliegen oder nicht fliegen? Luftaufnahmen als ein weiteres Element des Standardverfahrens zum Schutz archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 123-136, ryc. 1-3 i fot. 1-20.
 2. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Latać czy nie latać? Zdjęcia lotnicze jako kolejny element standardowej procedury w ochronie stanowisk archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 113-122 i 134-136 oraz ryc. 1-3 i fot. 1-20.
 3. Can Developing Countries Afford National Archaeological Records? The Polish Answer, [w:] H. J. Hansen, G. Quine, Our Fragile Heritage. Documenting the Past for the Future, Nationalmuseet (The National Museum of Denmark), Copenhagen 1999, s. 147-154.
 4. Dodać mapę: następny krok w kierunku pełnej komputeryzacji ewidencji stanowisk archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 91-94 i 100 oraz ryc. 1-11.
 5. Karte hinzufügen: Der nächste Schritt zur vollständigen EDV-Erfassung archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech – stan prawny, problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland – Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten], Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 95-100 i ryc. 1-11.

2000

 1. Poznań Archaeological Museum [w:] Workshop. Mapping the Future of the Past. New Information Technologies for Managing the European Archaeological Heritage. The European Commission, Directorate General X; Raphael Programme 1999, Theme 7. Updating the Practice of Heritage Management. Action 2.2.b. International Seminnar, Third Circular, June 2000 [Seville, Spain], s. 96-121.

2001

 1. van Leusen, A. Prinke, The ArchTerra Project: Extending the European Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland; [w:] Z. Stancic, T. Veljanovski (red.), Computing Archaeology for Understanding the Past. CAA 2000. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 28th Conference, Ljubljana, April 2000, British Archaeological Reports – International Series, t. 931, Oxford 2001, s. 323-325.
 2. Between Research Projects and the Free Market Economy: Recent Trends in Polish Archaeology [referat wygłoszony na II Warsztatach Sieci Nauk Społecznych „Archeologia oraz antropologia kulturowa i społeczna: Jedność i zróżnicowanie kultur naukowych i ich organizacje między Wschodem i Zachodem”, Bukareszt (Rumunia), 26-27 X 2001; New Europe College, Bukareszt, koordynowanych przez Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu / paper presented at the Workshop # 2 of the Social Sciences Net „Archaeology & Cultural and Social Anthropology: Unity and Diversity of Scientific Cultures and of Their Organizations between East and West” Bucharest, Romania (October 26-27, 2001). Hosted by New Europe College, Bucharest, coordinated by Maison des Sciences de l’Homme, Paris].
 3. Prinke, D. Prinke, Odkrycie łodzi-dłubanki w Cieślach w powiecie poznańskim (Summary: Discovery of a Dug-out Boat in Cieśle, Poznań District); Aneks: M. Krąpiec, Wyniki analizy dendrochronologicznej dłubanki i pali z Cieśli (Summary: Results of the dendrochronological analysis of a dug-out boat and pales from Cieśle), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 39:2001, s. 197-204. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

2002

 1. Dernoga, J. Nowakowski, A. Prinke, Archaeological Heritage Management in the Information Age: GIS Applications and Air Photography Processing in Wielkopolska (Greater Poland), [w:] R. H. Bewley, W. Rączkowski (red.), Aerial Archaeology. Developing Future Practice, NATO Science Series. Series I: Life and Behavioural Sciences, t. 337, IOS Press, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington DC 2002, s. 283-290.
 2. Dolatowska, A. Prinke, D. Prinke, Archiwa a historia archeologii lotniczej w Europie Środkowej [referat wygłoszony na sesji „Historyczne perspektywy kultury materialnej archeologii”, zorganizowanej w ramach projektu europejskiego AREA_III (Program Culture_2000) podczas VIII Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (EAA – European Association of Archaeologists) w Salonikach (Grecja) w 2002 r. / paper presented at the session „Historical Perspectives on the Material Culture of Archaeology”, organized by AREA_III Project (Culture_2000 Programme) during VIIIth EAA (European Association of Archaeologists) Conference in Thessaloniki (Greece), 2002].
 3. Dolatowska, A. Prinke, D. Prinke, Archives for the History of Aerial Archaeology in Central Europe, [w:] 8th Annual Meeting European Association of Archaeologists. 24-29 September, 2002, Thessaloniki, Hellas Abstracts Book, s. 141-142, Thessaloniki [referat wygłoszony na sesji „Historyczne perspektywy kultury materialnej archeologii”, zorganizowanej w ramach projektu europejskiego AREA_III (Program Culture_2000) / paper presented at the session „Historical Perspectives on the Material Culture of Archaeology”, organized by AREA_III Project (Culture_2000 Programme) during VIIIth EAA (European Association of Archaeologists) Conference in Thessaloniki (Greece), 2002].
 4. van Leusen, A. Prinke, The ArchTerra Project: Extending the European Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland, [w:] F. Niccolucci, S. Hermon (red.), Communicazione multimediale per I Beni Culturali (Multimedia communication for Cultural Heritage), Atti del workshop tenuto a Prato il 1/10/2001 (Proceedings of the Workshop held in Prato on 1/10/2001), Archaeolingua, Budapest 2002, s. 73-95.
 5. Introducing Information Technology to Archaeological Resource Management: Towards a GIS-based SMR of Mid-western Poland, [w:] L. Garcia Sanjuan, D. W. Wheatley (red.), Mapping the Future of the Past. Managing the Spatial Dimension of the Euopean Archaeological Resource, Universidad de Sevilla, Sevilla 2002, s. 85-95.
 6. Szansa na komputerową mapę Wielkopolski – koncepcja i stan zaawansowania (Zusammenfassung: Die Chance für eine archäologische Computerkarte Grosspolens: das Programm mAZePa – Konzeption und Entwicklungstand), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1, Poznań 2002, s. 158-168.

2003

 1. Dolatowska, A. Prinke, Flight Over the Future Motorway. Airphotos in Polish Rescue Archaeology, [w:] M.Doerr, A.Saris (red.), CAA 2002. The Digital Heritage of Archaeology, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 30th Conference, Heraklion, Crete, April 2002, „Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Culture”, s. 235-238.
 2. Kaczmarek, A. Prinke, Archaeology misused: Polish-German dialogue in Greater Poland in the period of developing nationalisms (1920-1956) [opracowanie przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III (program Culture_2000)].
 3. Kaczmarek, A. Prinke, Archeologia niewłaściwie wykorzystana: Dialog polsko-niemiecki w Wielkopolsce w okresie narastających nacjonalizmów (1920-1956); [opracowanie przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III (program Culture_2000)].
 4. Kaczmarek, A. Prinke, Dwie archeologie w jednym kraju. Oficjalna działalność władz pruskich a inicjatywy społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w XIX i na początku XX w. [opracowanie przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III (program Culture_2000)].
 5. Kaczmarek, A. Prinke, Two Archaeologies in one Country: Official Prussian versus amateur Polish activities in Greater Poland (ie. Mid-Western Poland) in XIXth-early XXth cent. [opracowanie przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III (program Culture_2000)].
 6. ARENA: Archaeological Records of Europe – Network Access (Extending Online Access and Digital Preservation of European Archaeological Archives); [w:] Fifth World Archaeological Congress (WAC), Washington, D.C., June 21-26,2003; Washington, D.C. 2003, s. 246.
 7. ArchTerra, ARENA, AREA III: Problematyka archeologiczno-konserwatorska w projektach europejskich, realizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w latach 1999-2003 (Zusammenfassung: ArchTerra, ARENA, AREA III: die archäologisch-konservatorische Problematik in europäische Projekte, die im Archäologischen Museum in Poznań im Jahre 1999-2003 realisieren sind), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.2, Poznań 2003, s. 155-162.

2005

 1. Bronk-Zaborowska, A. Prinke, L. Żuk, APh_Max – baza danych o zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii (Summary: APh_Max – Database for Archaeological Aerial Photographs), [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 171-182.
 2. Cellary, A. Prinke, K. Walczak, Implementing results of the ARCO Project in Archaeological Museums; [w:] European Association of Archaeologists. 11th Annual Meeting. Cork, Ireland, 5-11 September 2005-08-31. Programme and Abstracts, s. 23-24.
 3. Nowakowski, A. Prinke, W .Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Summary: Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005.
 4. Nowakowski, A. Prinke, W .Rączkowski, Latać, latać i … intepretować: problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej (Summary: To Fly, Fly and … to Interpret: the Problems and the Perspectives of Polish Aerial Archaeology); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 11-23.
 5. Digitising Historic Excavation Archives, Internet Archaeology, vol. 18:Summer 2005.
 6. Zaplecze informatyczne w zastosowaniach metody archeologicznego rekonesansu lotniczego (Summary: Digital Archives As the Background of the Air Reconnaissance Method in Archaeology); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 183-193.
 7. Prinke, W. Rączkowski, B. Walkiewicz, Archeologiczny zwiad lotniczy wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego woj. poznańskiego (Summary: Archaeological Aerial Survey Along the Planned A2 Motorway in Wielkopolska); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin… and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 247-256.

2006

 1. Cellary, A. Prinke, K. Walczak, M. White, Semantic P2P Network for Virtual Reality Archaeological Resources, [w:] Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. Book of Abstracts and Program. Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology. CAA 2006: April 18-23, 2006, Fargo, ND – USA, s. 48.
 2. ARENA, [w:] Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001-2006, Warszawa 2006, s. 40-41.
 3. AREA – Archives of European Archaeology. An international network for research and documentation on the making of the European Archaeological Heritage (AREA phase IV), [w:] Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001-2006, Warszawa 2006, s. 172-173.

2007

 1. ArchTerra, ARENA i inne… Udział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich (1997-2007), [Summary: ArchTerra, ARENA and others… Participation of Poznań Archaeological Museum in European Projects (1997-2007)], „Fontes Archaeologici Posnaniensis”, t. 43:2007, s. 297-315.
 2. Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego, [w:] M. Przybył (red.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, Poznań 2007 (w druku).
 3. White, K. Walczak, W. Cellary, A. Prinke, PACHO – A Semantic P2P Network for Virtual-Reality-Based Heritage Objects and Resources, [w:J.T.Clark, E. M. Hagemeister [red.], Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage, CAA. Computer Appications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 34th Conference, Fargo, United States, April 2006, s. 341-350.

2008

 1. ArcheoBiogramy (AB): Internetowa baza danych i biblioteka cyfrowa, poświęcona archeologii europejskiej i jej twórcom, (Summary: ArchaeoBiograms (AB). The Internet Database and e-Library on History of European Archaeology), [w:] J.Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin. Poznań 2008, s. 407-421.
 2. Walczak, W. Cellary, A. Prinke, Interactive presentation of archaeological objects using virtual and augmented reality [w:] Materiały z międzynarodowej konferencji Computer Applications in Archaeology, Budapeszt, 2-6 IV 2008 r.

2009

 1. Prinke, AREA IV i Krajobrazy Europy: udział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich w latach 2004-2008 (Summary: AREA IV and European Landscaspes: Participation of Poznań Archaeological Museum in European projects (2004-2008), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 45:2009, s. 301-318.
 2. Prinke, Seven years after Seville. Recent progress in managing the archaeological heritage in Poland, [w:] P.A.C. Schut (red), Listing archaeological sites, protecting the historical landscape,EAC Occasional Papers, nr 3, Bruxelles 2009.

2010

 1. W Tassili-n-Ajjer, Archeologia Żywa, nr 1:2010 (wydanie specjalne), s. 34-37.
 2. Córka o KostrzewskimArcheologia Żywa, nr 3 (49):2010, s. 46-49.
 3. Archeologia w piekle, Archeologia Żywa, nr 4 (50):2010, s. 60-64.
 4. Nieszczęsny ulubieniec Kossinny, Archeologia Żywa, nr 5 (51):2010, s. 56-59.
 5. Piąta konspiracja Józefa KostrzewskiegoArcheologia Żywa, nr 6 (52):2010, s. 56-59.

2011

 1. Cyberprzestrzeń – nowe środowisko współpracy archeologów. Dziesięć lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji projektów europejskich, [w:] Rafał Zapłata (red.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicxznego. Wybrane zagadnienia (materiały ogólnopolskiej konferencji Cyfrowa przeszłość. Metody komputerowe w archeologii, Warszawa, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 7-8 V 2009); Wiedza i Edukacja, Lublin 2011.
 2. Dr Nickel w Poznaniu – o ironii historiiArcheologia Żywa, nr 1 (53):2011, s. 56-59.
 3. Jeszcze o listach profesora Józefa Kostrzewskiego do córki, Przegląd Archeologiczny, nr 58:2011, s. 161-169.
 4. Ocaliła go archeologia: Działalność badawcza Kazimierza Gelinka (1882-1969) jako więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (Górna Austria) w latach 1940-1945, Przegląd Archeologiczny, t. 59:2011.
 5. Polski Październik ’56 w archeologiiArcheologia Żywa, nr 3 (55):2011, s. 6-9.
 6. Spór o ogród prepozytaArcheologia Żywa, nr 6 (58):2011, s. 58-61.
 7. Walczak, W. Cellary, A. Prinke, Interactive presentation of archaeological objects using virtual and augmented reality [w:] Computer Applications in Archaeology. Budapest, April 2nd – 6th, 2008, Budapest 2011.

2012

 1. Archeolog przed teatralnym trybunałem, Archeologia Żywa, nr 1 (59):2012, s. 64-69.
 2. Między prehistorią a eugeniką: antropologia Karola Stojanowskiego, Archeologia Żywa, nr 4 (62), s. 54-57.
 3. „Upiór” profesora KostrzewskiegoArcheologia Żywa, nr 2 (60) s. 38-61.

2013

 1. Mekka archeologów. Willa profesora Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu-Strzeszynku, jej dzieje i mieszkańcy„Kronika Miasta Poznania”, nr 3:2013, s. 190-202.
 2. Memoriał Hansa Schleifa. Poznański ośrodek archeologiczny w planach Trzeciej Rzeszy, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 17-18:2012-2013, s. 345-367.

2014

 1. Od hiperrealistycznych pasteli do skanów 3D: dwieście lat dokumentacji archeologicznej w Wielkopolsce, [w:] Ewa Manikowska, Izabela Kopania, „Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – Etnografia – Historia sztuki”, Warszawa 2014, Instytut Sztuki PAN, s. 71-86.
 2. Początki wielkiej kariery w latach Wielkiej Wojny: Józef Kostrzewski, poznański prehistoryk i muzeolog (1885-1969)Kronika Miasta Poznania, nr 3, 288-304, Poznań 2014.
 3. Poza archeologią. Józefa Kostrzewskiego działalność społeczna, obywatelska i patriotyczna, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 50/1, s. 169-181, Poznań 2014.

2015

 1. Nieszczęsny ulubieniec prof. Kossinny: Erich Blume (1884-1912) i początki profesjonalnej prehistorii w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania, Aleje Marcinkowskiego, Nr 4, 2015, t.2, s.89-99, il
 2. Rekonstrukcja, repolonizacja, reaktywacja. Poznański ośrodek prehistoryczny w pierwszych miesiącach pokoju, ,,Kronika Miasta Poznania”, Czterdziesty piąty, Nr 1, 2015, s. 285-296, il
 3. Rescued by archaeology, [w]:] Krzywy uśmiech Marianne Pollak, Archäologische Denkmalpflege zur NS-Zeit in Österreich. Kommentierte Regesten für die “Ostmark”, Studien zu Denkmalschutz und Denkmalpflege, t. 23, Wien-Köln-Weimar 2015, s. 310-313.