2014

11 lutego – Do Archiwum przekazano spuściznę dra Alojzego Stanisława Matyniaka (1921-1999), historyka i slawisty-łużycoznawcy, zob. też „Spuścizna wybitnego poznańskiego historyka i slawisty zabezpieczona” w Nauka w Polsce (PAP).

13 maja – IV. Seminarium Naukowe „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego Profesor Heliodor Święcicki” Referat dra Jarosława Matysiaka „Spuścizna Heliodora Święcickiego w zasobach Archiwum Polskiej Akademii Nauk” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego, Collegium Minus.

28 maja – „Profesor Józef Kostrzewski: człowiek i dzieło”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Prachistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat Jarosława Matysiaka „Zasoby archiwalne do badań nad życiem i dziełem prof. Józefa Kostrzewskiego w Archiwum PAN w Poznaniu”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

20 września – „VII Dzień Genealoga”. Spotkanie zorganizowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Referat „Nie tylko nauka. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu” wygłosił Jarosław Matysiak, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, zob. też: Poznań: VII Dzień Genealoga.

25 września – Do Archiwum przekazano spuściznę prof. Marii Szmytówny (1903-1986)), farmaceutę, balneologa.

14 listopada – Do Archiwum przekazano spuściznę prof. Zofii Trojanowiczowej, filologa, historyka polskiej literatury romantycznej.

3-5 grudnia – Dr Andrzej Prinke uczestniczył w konferencji „Uniwersyteckie Placówki Archeologiczne w Polsce w ostatnim stuleciu (1914-2014”” zorganizowanej przez Dyrekcję i Radę Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Iwonicz Zdrój, Pałac Załuskich.

2013

17 stycznia – Udział dra Jarosława Matysiaka w inauguracji Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.

25 lutego – Prelekcja dra Jarosława Matysiaka na temat spuścizny prof. Józefa Kostrzewskiego przechowywanej w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, wygłoszona w Szkole Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie koło Poznania z okazji dnia patrona.

7 czerwca – Wizyta grupy studentów (5 osób) z Ogólnokrajowego Uniwersytetu Kazachskiego im. Al-Farabi w Ałma-Acie (specjalność archiwistyka i historia) połączona z prelekcją na temat Archiwum, jego działalności i zasobu.

15 listopada – Udział pracowników Oddziału w uroczystościach Jubileuszu 60-lecia Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

2012

3 marca – Prelekcja dra Jarosława Matysiaka na temat spuścizny prof. Józefa Kostrzewskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu w ramach projektu „Nasz patron – prof. Józef Kostrzewski”.

15 maja – Wizyta prof. Orazgul Muchatowej z Uniwersytetu Kazachskiego im. Al-Farabi w Ałama-Acie.

27 czerwca – Wizyta Teresy Kostrzewskiej (ob.: Tessa Kostrzewska-Mendez) oraz Piotra Kostrzewskiego (ob.: Peter Anderson) wnuków prof. Józefa Kostrzewskiego.

7, 14 grudnia – Prof. dr hab. Jan Musielak przekazał w darze materiały biograficzne i naukowe.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił przeszło 425 mb akt.

2011

11 kwietnia – Do Archiwum przekazano spuściznę prof. dr hab. Marii Paradowskiej (1932-2011), etnologa, etnografa, historyka.

5 maja – Jubileusz 55-lecia Archiwum. Uroczyste zebranie pracowników i zaproszonych gości odbyło się w sali 118, w gmachu Collegium Historicum UAM. Na spotkanie przybyli – oprócz obecnych i byłych pracowników Archiwum PAN z Warszawy i Poznania – wykładowcy z Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM oraz przedstawiciele współpracujących z poznańskim Oddziałem instytucji i stowarzyszeń: Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu.

4 listopada – Archiwum przejęło spuściznę dr Anny Rogalanki (1919-2011), historyka sztuki, konserwatora zabytków.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił przeszło 420 mb akt.

2010

20 stycznia – Mgr Jarosław Matysiak zwiedził archiwum naukowe Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

16 marca – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk „Od Pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić ?”. Warszawa, Pałac Staszica.

14-15 maja – wspólnie z Polskim Towarzystwem Archiwalnym, Archiwum PAN Oddział w Poznaniu zorganizował warsztaty archiwalne pt. „Przepisy kancelaryjno-archiwalne w praktyce archiwów placówek Polskiej Akademii Nauk. Archiwum PAN Oddział w Poznaniu.

12 października – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w otwarciu wystawy „Co gromadzą archiwiści ? Curiosa w zbiorach archiwów państwowych.” Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu Poznańskim.

22 listopada – wspólnie z Polskim Towarzystwem Archiwalnym, Archiwum PAN Oddział w Poznaniu zorganizował konferencję „Spuścizny w archiwach i bibliotekach miasta Poznania”. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

25-26 listopada – Mgr Józef Malinowski, Mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli w konferencji naukowej „Dokumentacja masowa-problemy wartościowania i selekcji”. Instytut Historii UAM.

3 grudnia – Dr Roman Dabrowski i Mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli w obradach konferencji pt. „Działalność naukowa i zawodowa Prof. Kazimierza Kaczmarczyka i Prof. Stanisława Nawrockiego” z okazji 45-lecia poznańskiego Oddziału SAP. Mgr Jarosław Matysiak wygłosił 2 referaty: „Prof. Kazimierz Kaczmarczyk – życie i działalność naukowa” oraz „Spuścizna Kazimierza Kaczmarczyka w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu. Archiwum Państwowe w Poznaniu.

10 grudnia – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w Ogólnopolskich Warsztatach Archiwalnych Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, Pałac Staszica.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił przeszło 400 mb akt.

2009

5 maja – Dr Roman Dąbrowski i Mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli w uroczystym otwarciu obchodów jublieuszu 90 – lecia Uniwersytetu Poznańskiego połączonego z wystawą „Uniwersytet na Zamku”. Centrum Kultury „Zamek”.

15 maja – Dr Roman Dąbrowski i Mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli II Krajowym Seminarium Problemowym „Etyka w zawodzie” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Archiwum PAN w Warszawie.

30 września – Wizyta Mgr Jarosława Matysiaka i Mgr Józefa Malinowskiego w Poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

8 października – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 140 – lecia Archiwum Państwowego w Poznaniu. Ratusz w Poznaniu, Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu.

19 – 20 października – Prace remontowe w korytarzu i magazynie archiwum.

7 grudnia – Wizyta dyrektora Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – dr Rafała Reczka oraz Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów mgr Rafała Kościańskiego.

11 – 12 grudnia – Mgr Jarosław Matysiak i Mgr Józef Malinowski uczestniczyli międzynarodowym seminarium „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Archiwalne, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie. Archiwum PAN.

2008

28 kwietnia – Prof. Andrzej Wędzki przekazał w darze do Archiwum materiały swojej działalności naukowej.

20 maja – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w otwarciu wystawy „Poznańscy architekci – Władysław i Janina Czarneccy połączonej z promocją trzeciego tomu książki Władysława Czarneckiego” Wspomnienia architekta”. Ratusz w Poznaniu.

2 czerwca – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w promocji książki „Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem” (red. R. Kościański, R. Leśkiewicz) zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

12 czerwca – Dr Roman Dąbrowski i Mgr Jarosław Matysiak wzięli udział w wyjeździe do Wrześni i Gniezna zorganizowanego przez SAP Oddział w Poznaniu.

22 lipca – Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała przekazał w depozyt do Archiwum materiały swojej działalności naukowej.

17 grudnia – Dr Roman Dąbrowski, Mgr Józef Malinowski, Mgr Jarosław Matysiak wzięli udział w uroczystosciach jubileuszowych 55 – lecia Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił przeszło 370 mb akt.

2007

20 lutego – Do Archiwum przekazano spuściznę prof. Macieja Wiewiórowskiego (1918 – 2005) chemika.

22 marca – Mgr Jarosław Matysiak wygłosił wykład na temat: „Organizacja, działalność i zasób Archiwum PAN Oddział w Poznaniu” dla studentów archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i członków Studenckiego Koła Naukowego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zakład Archiwistyki IH UAM.

20 – 21 kwietnia – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w międzynarodowej konferencji: „Prawo archiwalne.Stan obecny i perspektywy zmian” zorganizowanej przez Zakład Zarządzaniem Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu. Instytut Geografii UMK w Toruniu.

8 maja – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w konferencji naukowej „Działalność społeczna duchowieństwa wielkopolskiego w okresie zaborów” pod patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, zorganizowanej przez Komisję Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” w Gnieźnie. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

14 czerwca – Dr Kazimiera Chojnacka, archiwistka przekazała w darze materiały swojej działalności naukowej.

12 sierpnia – Po ciężkej chorobie zmarła długoletnia kierowniczka Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu dr Anna Marciniak. W pogrzebie, który odbył się na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu w dniu 16 sierpnia udział wzięli poza rodziną delegaci pracowników i kierownictwo Archiwum PAN w Warszawie, pracownicy Archiwum PAN w Poznaniu, a także przedstawiciele środowisk archiwalnych, bibliotecznych i kulturalnych miasta Poznania.

15 – 19 października – Prace remontowe wykonane w pracowni archiwalnej i pokoju kierownika.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił przeszło 360 mb akt.

2006

10 maja – Jubileusz 50 – lecia Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Uroczyste zebranie pracowników i zaproszonych gości odbyło się w siedzibie Archiwum.

18-20 maja – Mgr Józef Malinowski i Mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli w VII Europejskiej Konferencji Archiwów w Warszawie Archiwista: Zawód przyszłości w Europie zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, European Branch and The Section of Archival Professional Associations of the International Council on Archives.

1 lipca – Na emeryturę przeszła długoletnia kierownik Archiwum dr Anna Marciniak.

1 sierpnia – Funkcję kierownika Archiwum PAN w Poznaniu objął mgr Jarosław Matysiak.

15 września – Mgr Józef Malinowski uczestniczył w uroczystości nadania Szpitalowi Powiatowemu w Puszczykowie imienia prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego. Szpital Powiatowy w Puszczykowie.

25 września – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył sympozjum naukowym Troska o dziedzictwo kulturowe Kościoła. 50 – lecie Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych zorganizowanym przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie.

11 października – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w uroczystości otwarcia IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Ośrodek Nauki Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

30 października – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w uroczystości otwarcia wystawy okolicznościowej w związku z otwarciem pawilonu ekspozycyjno – dydaktycznego w Ogrodzie Botanicznym UAM i nadaniem sali wykładowej imienia prof. Zygmunta Czubińskiego. Ogród Botaniczny UAM.

7-8 grudnia – Mgr Józef Malinowski i Jarosław Matysiak uczestniczyli w VI międzynarodowej konferencji z cyklu: Kultura Polityczna w Polsce zorganizowanej przez Zakład Kultury Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

12 grudnia – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w obchodach 90 – lecia urodzin i 70 – lecia pracy naukowej prof. Gerarda Labudy. Aula Uniwersytecka UAM.

2005

28 lutego – Dr Roman Dąbrowski uczestniczył w otwarciu wystawy inaugurującej obchody Roku Jubileuszowego z okazji 250 – lecia urodzin Stanisława Staszica.

28 kwietnia – 2 maja – Dr Anna Marciniak uczestniczyła w wycieczce archiwalnej członków Oddziału Poznańskiego SAP do Bratysławy i Wiednia.

8 czerwca – Dr Anna Marciniak i mgr Jarosław Matysiak uczestniczyli w wyjeździe do Kalisza, zorganizowanym przez SAP Oddział w Poznaniu.

22-23 czerwca – Dr Anna Marciniak uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU, poświęconym związkom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskim ośrodkami naukowymi w okresie zaborów.

15 września – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w obchodach 40 – lecia Oddziału Poznańskiego SAP, które odbyły się w Archiwum Państwowym w Poznaniu i w Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (sesja naukowa i spotkanie).

19-20 października – Dr Anna Marciniak uczestniczyła w wyjeździe członków Oddziału Poznańskiego SAP do Berlina, gdzie oprócz muzeów zwiedzano Geheim Staatsarchiv Preusischer Kulturbesitz, Berlin – Dahlem.

6 grudnia – „Obrady Komisji Metodycznej Archiwum PAN w Warszawie na wyjazdowym spotkaniu w Oddziale Poznańskim, w trakcie których przedstawiono i omówiono problemy związane z porządkowaniem spuścizn. Z Archiwum PAN w Poznaniu udział brali: dr Anna Marciniak, dr Roman Dąbrowski, mgr Jarosław Matysiak, mgr Józef Malinowski, mgr Michał Boksa.

19-20 grudnia – Dr Roman Dąbrowski i mgr Jarosław Matysiak wzięli udział w konferencji poświęconej ochronie danych osobowych oraz w spotkaniu archiwistów. Archiwum PAN w Warszawie.

2004

3 oraz 7 maja – Dr Anna Marciniak przebywała w Trzemesznie (miejsce urodzenia ks. Stanisława Kozierowskiego) na otwarciu wystawy „Ks. Stanisław Kozierowski” oraz na uroczystościach jubileuszowych wraz z delegacją UAM, w związku z jubileuszem 85 – lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

19-20 maja – Dr Anna Marciniak przebywała w Krakowie, gdzie wygłosiła referat na posiedzeniu Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności.

20-21 maja – Mgr Jarosław Matysiak uczestniczył w wyjeździe do Częstochowy, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu, w celu zapoznania się ze zbiorami tamtejszego Archiwum Państwowego oraz Archiwum Jasnogórskiego.

2 czerwca – Dr Anna Marciniak przebywała w Śremie, gdzie odbywały się uroczystości ku czci profesora Heliodora Święcickiego, współorganizatora i pierwszego rektora Uniwersytetu, o którym wygłosiła tam referat.

22-26 sierpnia – Dr Anna Marciniak jako delegat Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uczestniczyła w XV Międzynarodowym Kongresie Archiwalnym w Wiedniu, zatytułowanym „Archiwa. Pamięć i wiedza”.

6-9 września – Mgr Roman Dąbrowski wraz z grupą pracowników Dyrekcji APAN uczestniczył w konferencji międzynarodowej, zorganizowanej przez polską oraz litewską Akademię Nauk, w Moletai na Litwie, gdzie wygłosił referat poświęcony profesorowi Henrykowi Łowmiańskiemu.

30 września – Dr Anna Marciniak uczestniczyła w sesji naukowej poświęconej ks. Kozierowskiemu w związku jubileuszem 85 – lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

8 października – Dr Anna Marciniak uczestniczyła w otwarciu Muzeum Regionalnego w Trzemesznie.

9 grudnia – Dr Anna Marciniak, mgr Michał Boksa i mgr Jarosław Matysiak otrzymali nagrody Rektora UAM I stopnia za udział w publikacji zbiorowej pt.: „Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis”, przygotowanej (pod redakcją prof. Tomasza Schramma i dr Anny Marciniak) z okazji 85-lecia Uniwersytetu.

2003

28 kwietnia-1 maja  – Wyjazd pracowników na wycieczkę Stowarzyszenia Archiwistów Polskich do Niemiec, celem zwiedzenia m.in. archiwum w Bayreuth (przechowującego zeznania Niemców zamieszkujących Europę środkową i wschodnią przed 1. września 1939 r.) i tzw. Dokumentationszentrum w Norymberdze.

29 sierpnia-17 września – Zorganizowano wystawę: „Twórca poznańskiej szkoły matematycznej Władysław ORLICZ (1903-1990). W setną rocznicę urodzin” w Collegium Mathematicum UAM na Morasku, z okazji Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego

8-10 września – Udział w konferencji Międzynarodowej Rady Archiwalnej, Sekcji Archiwów Uniwersytetów i Instytucji Naukowych „ICA/SUV  SEMINAR  2003”  (Warszawa – Kraków)

19 września – Udział w konferencji „Profesor Bronisław Dembiński, wybitny historyk, polityk i działacz społeczny” (Raciąż k/Tucholi)

26 września – wizyta 20 członków Komisji ds. Historii Niemców w Polsce wraz z dr Hanną Krajewską, dyrektor Archiwum PAN; pokaz wybranych materiałów archiwalnych oraz prelekcja o zbiorach Archiwum PAN

wizyta 20 członków Komisji ds. Historii Niemców w Polsce

10 października – Uruchomienie strony internetowej Archiwum PAN w Poznaniu. Webmaster: mgr Aleksandra Sawicka z Warszawy.

12-16 listopada – Mgr Jarosław Matysiak przebywał w Berlinie, gdzie uczestniczył w konferencji naukowejTradycje Polskiej Akademii Nauk – Europejskie korzenie polskiej nauki oraz w otwarciu wystawyGenius loci, w Stacji Naukowej PAN – Berlin – Pankow.

1 grudnia – Wszyscy pracownicy Oddziału Poznańskiego przebywali w Warszawie, uczestnicząc w uroczystościach ubileuszowych pięćdziesięciolecia Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Podczas tej uroczystości dr Anna Marciniak otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

2002

14 lutego – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Brygidy Kürbis (1921-2001) mediewistki.

26 lutego – Spotkanie Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Andrzeja Legockiego, z pracownikami Archiwum PAN.

2 kwietnia – Dr Anna Marciniak obchodziła jubileusz 40-lecia pracy w Archiwum PAN.

12-13 września – Pracownicy Archiwum brali udział w IV Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Szczecinie.

30 września – Archiwum uzyskało stałe łącza internetowe.

4 października – Udostępniono materiały archiwalne Tadeusza Vetulaniego na wystawę zorganizowaną przez Akademię Rolniczą w Poznaniu (wystawę następnie przeniesiono do hallu Colllegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił 347 m. b. akt. Zgromadzono 150 zespołów archiwalnych, w tym 135 spuścizn po uczonych oraz 15 zespołów pochodzenia kancelaryjnego. Przyjęto 200 czytelników, udostępniono 1500 j. a., załatwiono 120 kwerend. Stan etatów: 4.

2001

20 listopada – Przygotowano pokaz archiwaliów ze spuścizny prof. Stanisława Kielicha na wystawę zorganizowaną w szkole w Czempiniu, z okazji nadania tamtejszemu gimnazjum imienia prof. Stanisława Kielicha.

31 grudnia – W mijającym roku odnotowano 324 osób korzystających z materiałów archiwalnych.

2000

7 marca-14 kwietnia – W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu na wystawie: „W służbie Słowu”przedstawiono materiały Archiwum PAN, ze spuścizny prof. Romana Pollaka dotyczące błogosławionej Natalii Tułasiewiczówny.

13 kwietnia – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Michała Witkowskiego (1927-1996) polonisty.

1999

26 stycznia – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Zygmunta Ziembińskiego (1920-1996) logika, teoretyka prawa.

13 lutego-23 marca – Przedstawiono wystawę: „Twórcy Uniwersytetu Poznańskiego” w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

30 września – Zaprezentowano materiały archiwalne na wystawie poświęconej 80 rocznicy powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

30 listopada – Archiwum zorganizowało wystawę: „Kontakty literackie polsko-szwedzkie”   z okazji dni polsko-szwedzkich w Bydgoszczy.

10 grudnia – Przygotowano okolicznościową wystawę cymeliów ze zbiorów Archiwum, dla potrzeb telewizji lokalnej, przygotowującej program o archiwach instytucji naukowych i kulturalnych.

1998

31 marca – Pomieszczenie czytelni Archiwum zostało zamienione na magazyn archiwalny.

18 kwietnia-15 maja – Archiwum zaprezentowało wystawę: „Uczeni wielkopolscy. Portrety dokumentami malowane” w Galerii „Refektarz” w Krotoszynie.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił 308 m. b.

1997

21 marca – 10 maja – Zorganizowano wystawę pt. „Uczeni poznańscy” z okazji jubileuszu 40-lecia Archiwum PAN w Poznaniu. Zaprezentowano sylwetki 29 uczonych związanych z Poznaniem. Wystawa odbyła się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

Otwarcie wystawy "Uczeni poznańscy" - ze zbiorów APAN w Poznaniu w dniu 21.03.1997 r. w Bibliotece Raczyńskich. Organizator wystawy Archiwum PAN w Poznaniu. Komisarz wystawy dr Anna Marciniak

13 kwietnia – Nastąpiło zalanie pomieszczeń magazynowych w piwnicy, przez instalującą się w gmachu firmę ubezpieczeniową. Wodę z piwnic natychmiast wypompowano, część zbiorów która uległa zmoczeniu wyniesiono do sąsiedniej piwnicy i poddano konserwacji.

21 czerwca – Oddział Archiwum gościł dyrektora Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej doktora Antonina Kostlana.

Lipiec – Nastąpiło zainfekowanie pleśnią kilkuset pudeł z aktami, wilgotność piwnic przekroczyła 85%, a na sufitach i ścianach rozwinął się grzyb.

7 listopada – Rozpoczęto wynoszenie materiałów archiwalnych z piwnic do wyremontowanego magazynu na III piętrze oraz do innych pomieszczeń (m.in. pracowni i czytelni).

1996

2 stycznia – Rozpoczęto przenoszenie zbiorów archiwalnych do nowych magazynów, usytuowanych w piwnicach gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

7 stycznia – Radio „Merkury” w Poznaniu wyemitowało audycję zatytułowaną: „Skarby Archiwum PAN w Poznaniu” w ramach cyklu „Spotkania z kulturą i historią”.

7 maja – Jubileusz 40-lecia istnienia Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. Przygotowano z tej okazji prezentację zbiorów archiwalnych dla zaproszonych gości, a także dla pracowników działu zbiorów specjalnych Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz pracowników z Instytutu Języka Polskiego PAN.

40-lecie Archiwum PAN Oddział w Poznaniu. Uroczystość jubileuszowa w dniu 7 maja 1996 r. Na zdjęciu od lewej: dr Anna Marciniak, prof. dr hab. Ryszard Marciniak, prof. dr hab. Gerard Labuda, dr Alicja Kulecka, prof. dr hab. Alicja Ramzowa.

17 września-31 października – Pokaz materiałów archiwalnych ze spuścizn uczonych poznańskich związanych ze środowiskiem naukowym Lwowa, na wystawie: „Lwów i Kresy Południowo – Wschodnie – czasy i ludzie” zorganizowanej przez Wielkopolskie Muzeum Historyczne w Poznaniu.

29 listopada – Pokaz zbiorów archiwalnych dla pracowników działu zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

1995

22 luty – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Józefa Paczoskiego (1864-1942) botanika.

27 kwietnia – Przygotowano pokaz zbiorów archiwalnych dla członków Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

15 grudnia – Zakupiono kserokopiarkę firmy Canon.

1994

20 stycznia – Pokaz archiwaliów dla studentów V roku archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

26 lutego – Pokaz zbiorów archiwalnych ze spuścizny prof. Józefa Kostrzewskiego, na wystawie zorganizowanej przez Szkołę Podstawową im. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie.

29 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Wojciecha Kóčki (1911-1965) archeologa i antropologa.

1993

29 kwietnia – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Henryka Łowmiańskiego (1898-1984) historyka.

31 grudnia – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Witolda Maisla (1914-1993) historyka prawa.

1992

30 marca – Pokaz wybranych archiwaliów Fundacji „Nauka i Praca” z 1923 r. na Sesji Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej w Poznaniu.

7 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Jerzego Ziomka (1924-1990) polonisty.

1991

20 maja – Jubileusz 35-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe spotkanie oraz zaprezentowano gościom szczególnie cenne materiały archiwalne.

35-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN - maj 1991 r. Na zdjęciu od lewej: dr Anna Marciniak - kierownik Oddziału APAN, dr Jagielski - dyr. APAN w Warszawie

25 czerwca – Do Archiwum została przekazana spuścizna Władysława Orlicza (1903-1990) matematyka.

1990

10 kwietnia – Do Archiwum została przekazana spuścizna ks. Stanisława Bełcha (1904-1989) historyka.

14 czerwca – Zmarł prof. dr Kazimierz Ślaski, organizator i pierwszy kierownik Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu.

1989

12 marca – Zamknięto wystawę: „Poznań 1919 – Niepodległości rok pierwszy”.

24 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna Heliodora Święcickiego (1854-1923) lekarza, historyka medycyny, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego.

4 sierpnia – Przygotowano pokaz materiałów ze spuścizny Stanisławy Przybyszewskiej dla Telewizji z Gdańska.

31 grudnia – Odnotowano w ciągu minionego roku: 95 odwiedzin; 37 użytkownikom udostępniono 166 j.a. i 88 vol. książek z biblioteki podręcznej

1988

2 września – Do Archiwum została przekazana spuścizna Jerzego Szulczewskiego (1879-1969) etnografa.

10 grudnia – Archiwum przedstawiło archiwalia ze spuścizn prof. Bronisława Dembińskiego, prof. Józefa Kostrzewskiego, prof. Heliodora Święcickiego oraz prof. Adama Wrzoska na wystawie: „Poznań 1919 – Niepodległości rok pierwszy”, poświęconej m.in. poznańskiemu środowisku naukowemu w 1919 r. oraz początkom Uniwersytetu Poznańskiego. Wystawa zorganizowana została przez Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.

1987

16 czerwca – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Zdzisława Grota (1903-1984) historyka.

4 grudnia – Pokaz zbiorów archiwalnych na wystawie związanej z 60-leciem śmierci Stanisława

Przybyszewskiego, urządzonej w siedzibie Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu.

18-19 grudnia – Pokaz zbiorów archiwalnych ze spuścizny prof. Kazimierza Tymienieckiego z okazji 100-lecia urodzin prof. Tymienieckiego w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

1986

30 stycznia – Archiwum otrzymało nowe pomieszczenie magazynowe na II piętrze budynku PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego o łącznej powierzchni 24 m. Powierzchnia lokali Oddziału Archiwum wyniosła 124 m., w tym 64 m. powierzchni magazynowej. W nowym magazynie umieszczono niektóre depozyty oraz nabytki Oddziału Poznańskiego z lat 1983-1986.

16 czerwca – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Tadeusza Cypriana (1898-1979) specjalisty prawa karnego.

1985

1-21 marca – Archiwum przygotowało ekspozycję: „Ze zbiorów Archiwum PAN. Prof. dr Józef Kostrzewski 1885 – 1969”. Wystawę przygotowano z okazji 100-lecia urodzin prof. dr. Józefa Kostrzewskiego w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

1984

16 września – Zmarła p. Danuta Sambergerowa, zatrudniona w Archiwum od 1970 roku.

10-14 grudnia – Kierownik Archiwum PAN w Poznaniu brała udział w konferencji Grupy Roboczej Współpracy Międzynarodowej do opracowania informacji retrospektywnej w Archiwach Akademii Nauk zorganizowanej przez Archiwum Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.

1983

3-4 lutego – Przygotowano pokaz zbiorów archiwalnych na wystawę poświęconą prof. Stefanowi Vrtel-Wierczyńskiemu w Bibliotece Głównej UAM.

22 kwietnia-21 czerwca – Archiwum zorganizowało w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wystawę z archiwaliów Stanisławy Przybyszewskiej pt. „Ze zbiorów Archiwum PAN. Sprawa Dantona”.

21 czerwca – Pokaz zbiorów archiwalnych ze spuścizny prof. dra Józefa Kostrzewskiego na wystawie zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu, z okazji wręczenia szkole sztandaru.

25 października – Archiwum przygotowało w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wystawę z okazji 15 – tej rocznicy śmierci prof. Kazimierza Tymienieckiego: „Ze zbiorów Archiwum PAN. Prof. dr Kazimierz Tymieniecki 1887 – 1968”.

1982

5 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna Jana Jachowskiego (1891-1977) księgarza i edytora.

1981

21 grudnia – W Archiwum PAN zdeponowano i ukryto archiwalia NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Narodowym w Poznaniu

30 grudnia – Zasób archiwalny osiągnął stan ok. 145 m. b.

1980

19 maja – Nastąpiła awaria w postaci zalania części pomieszczeń Oddziału: pracowni i korytarza, przez znajdujący się piętro wyżej Zakład Studyjno – Projektowy Politechniki Poznańskiej. Zamokła część biblioteki podręcznej Oddziału (ok. 220 vol.), część korespondencji Stanisława Kozierowskiego, części materiałów Kazimierza Kaczmarczyka. Nastąpiło silne zawilgocenie pudeł z mikrofilmami oraz części materiałów kancelaryjnych. Awaria poważnie zakłóciła pracę Oddziału. Zamknięto pracownię naukową dla czytelników.

1 września – Po przerwie remontowo-konserwatorskiej rozpoczęto udostępnianie archiwaliów.

1979

3-8 grudnia – Przygotowano pokaz materiałów archiwalnych, głównie ze zbiorów Archiwum PAN w Warszawie i w Poznaniu, w ramach V Tygodnia Archiwów.

1978

30 stycznia – Obsada personalna Oddziału pozostawała bez zmian: trzy etaty działalności podstawowej i jedno niepełne zatrudnienie.

5 maja – Kierownik Archiwum mgr Anna Marciniak obroniła przed Radą Instytutu Historii UAM swoją rozprawę doktorską pt. „Rola Tytusa i Jana Działyńskich w rozwoju ośrodka naukowego w Wielkopolsce”.

21 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna doc. Jana Horowskiego (1909-1976) filologa klasycznego.

1977

12 lutego – Pracownicy Archiwum brali udział w walnym zgromadzeniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z okazji 120-lecia jego istnienia.

28 kwietnia – Pracownicy Archiwum brali udział w I Konferencji Pracowników Naukowo – Badawczych Archiwów Państwowych zorganizowanej przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu.

31 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Romana Pollaka (1886-1972) historyka literatury.

1976

7 czerwca – Odbyła się uroczystość jubileuszowa 20-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN. Oprócz spotkania towarzyskiego Archiwum przygotowało okolicznościową wystawę w czytelni.

Jubileusz XX-lecia Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN - maj 1976 r. Na zdjęciu od lewej: Danuta Sambergerowa, Halina Zubalowa, prof. Zygmunt Kolankowski, dr Anna Marciniak, Maria Adamczewska, mgr Jacek Latzke

7 grudnia – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Zygmunta Pietruszczyńskiego (1886-1965), nauki rolnicze.

1975

29 stycznia – Wyemitowano w lokalnej telewizji „Teleskop” program o placówkach PAN, m. in. o Oddziale Archiwum PAN.

22 kwietnia – Otwarto wystawę prezentującą osiągnięcia placówek PAN. Archiwum przedstawiło w Sali Posiedzeń PTPN, a następnie w hallu Pałacu Działyńskich, bogatą dokumentację archiwalną dotyczącą historii nauki w Wielkopolsce.

28 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Mikołaja Kwinichidze (1889-1968) gleboznawcy.

28 i 29 grudnia – Podczas gościnnych występów Teatru Powszechnego z Warszawy, dającego setne przedstawienie „Sprawy Dantona” Stanisławy Przybyszewskiej zaprezentowano w Teatrze Polskim pochodzące ze zbiorów Archiwum PAN rękopisy autorki dramatu.

1974

1 kwietnia – Archiwum PAN wprowadziło się do pomieszczeń w gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ulica Seweryna Mielżyńskiego 27/29).

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił 102 m. b.; zgromadzono 55 spuścizn; 26 zespołów zostało opracowanych i zinwentaryzowanych; 23 zespoły zostały zmikrofilmowane całkowicie lub w wyborze; księgozbiór podręczny wynosił 345 woluminów wydawnictw zwartych i 576 woluminów wydawnictw ciągłych; w zakres opieki Oddziału APAN w Poznaniu wchodziło ok. 40 placówek PAN w Poznaniu i regionie poznańskim oraz dwa towarzystwa (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe).

1973

9-15 maja – Oddział Archiwum PAN przygotował w Pałacu Działyńskich wystawę: „Spuścizny uczonych wielkopolskich w Archiwum Polskiej Akademii Nauk” w związku z IV Tygodniem Archiwów oraz z okazji Roku Nauki Polskiej.

23 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) archeologa.

5 października – Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu przydzieliło Archiwum lokal w budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Seweryna Mielżyńskiego.

12 listopada – Zmarł dr Jan Szajbel, były kierownik Oddziału Archiwum PAN, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu.

1972

31 stycznia – Ze stanowiska kierownika odszedł dr Jan Szajbel.

1 lutego – Kierownikiem placówki została mgr Anna Marciniak.

26 maja – Do Archiwum przekazano spuściznę prof. Tadeusza Vetulaniego (1897-1952) zootechnika.

1971

12 stycznia – Do Archiwum przekazał fragmenty swoich materiałów Krzysztof Skubiszewski (ur. 1926) prawnik.

1 marca – W „Gazecie Poznańskiej” opublikowany został artykuł o działalności Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu.

1970

1 lipca – W Oddziale Archiwum PAN zatrudnione były 4 osoby.

20 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna prof. Kazimierza Tymienieckiego (1887-1968) historyka.

1969

6-11 maja – Przygotowano pokaz zbiorów archiwalnych na wystawie zorganizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu.

29 października – Do Archiwum została przekazana spuścizna Heleny Szafran (1888-1969) biologa.

21-22 listopada – Zaprezentowano zbiory archiwalne obrazujące dorobek naukowy i sylwetki wybitnych profesorów, pracowników UAM z okresu 50-lecia istnienia Uczelni na wystawie zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawników UAM w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Kół Naukowych Prawników.

1968

21-29 października – Archiwum przygotowało pierwszą wystawę zorganizowaną w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w ramach III Tygodnia Archiwów. Temat wystawy brzmiał: “Spuścizny uczonych Wielkopolski w Archiwum PAN w Poznaniu”.

1967

24 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Kazimierzu Kaczmarczyku (1878-1966) archiwiście, historyku.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił 68 m. b.

1966

1 maja – Nastąpiła reorganizacja pomieszczeń archiwalnych. W wyniku przebudowy otrzymano osobne pomieszczenie na magazyn oraz dwa pokoje do pracy dla pracowników Archiwum.

13 czerwca – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Stefanie Vrtel-Wierczyńskim (1886-1963) historyku literatury, slawiście, dyrektorze Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1965

1 styczeń – Rozpoczęto mikrofilmowanie zabezpieczające zbiorów własnych.

12 lutego – Materiały archiwalne, w formie depozytu, rozpoczął przekazywać prof. Stanisław Helsztyński (1891-1986) historyk literatury, regionalista.

1964

1 stycznia – Dr Jan Szajbel objął funkcję kierownika Archiwum PAN.

1 kwietnia – Pracownicy Archiwum rozpoczęli sprawować opiekę archiwalną nad placówkami PAN.

25 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Antonim Peretiatkowiczu (1884-1956) prawniku.

1963

9 października – Poznańska rozgłośnia Polskiego Radia nadała program poświęcony działalności Archiwum PAN w Poznaniu.

8 listopada – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Wiktorze Schramie (1885-1958) ekonomiście rolnictwa.

31 grudnia – Ze stanowiska kierownika odszedł dr Kazimierz Ślaski.

1962

1 kwietnia – W pracach kancelaryjnych Archiwum zmieniono system kancelaryjny, z układu dziennikowego na układ rzeczowo-chronologiczny oparty o wykaz akt Archiwum PAN.

1961

20 marca – Do Archiwum została przekazana spuścizna po ks. Stanisławie Kozierowskim (1874-1949) historyku.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił ok. 22 m.b. z czego zinwentaryzowano całkowicie 4,5 m.b.

1960

16 kwietnia – Po długich staraniach zainstalowano w Archiwum telefon.

3 czerwca – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Stanisławie Karwowskim (1848-1917) historyku.

1959

31 grudnia – W Archiwum PAN zatrudniony był jeden pracownik oraz trzech współpracowników na zasadzie prac zleconych.

1958

1 stycznia – Archiwum PAN otrzymało lokal w budynku Biblioteki Kórnickiej PAN (Stary Rynek 78/79). Rozpoczęto systematycznie gromadzenie archiwaliów oraz materiałów zastępczych i uzupełniających, tzw. „archiwum prasowe”.

15 marca – Rozpoczęto rozprowadzać ulotkę–apel „Do społeczeństwa Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej” propagującą działalność Oddziału.

30 maja – Do Archiwum została przekazana spuścizna po prof. Adamie Wodziczce (1887-1948) biologu.

1957

14 kwietnia – Przyjęto pierwszy depozyt materiałów archiwalnych: maszynopisy prac prof. Zygmunta Wojciechowskiego (1900-1955) historyka, prawnika.

1 października – Sfinalizowano pierwszy zakup materiałów archiwalnych: spuścizna po Antonim Wróblewskim (1881-1944) działaczu PPS, botaniku, dyrektorze Ogrodów Fundacji Kórnickiej.

31 grudnia – Zasób archiwalny wynosił 1, 50 m. b.

1956

1 maja – Utworzono Oddział Archiwum PAN w Poznaniu. Kierownikiem placówki został dr Kazimierz Ślaski. Siedziba Archiwum mieściła się w pomieszczeniu Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

dr Józef Malinowski

dr Jarosław Matysiak