Mimo bardzo szczupłej obsady personalnej PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu stara się uczestniczyć aktywnie w życiu naukowym Poznania i Wielkopolski. Pracownicy tego Archiwum od początku jego istnienia zajmowali i zajmują się nie tylko naukowym  opracowaniem i udostępnianiem zgromadzonych materiałów archiwalnych, ale także sami przygotowują i publikują prace oraz artykuły naukowe i popularnonaukowe.

Wśród nich pierwsze miejsce zajmują opracowania informujące o zbiorach archiwalnych, w tym publikacje inwentarzy archiwalnych, a także artykuły omawiające zawartość poszczególnych zespołów akt bądź opisujące materiały źródłowe do poszczególnych zagadnień. Są w tej grupie publikacje związane z dziejami i organizacją Archiwum, które wyodrębniono także na stronie Bibliografia, zawierającej prace dotyczące naszego Archiwum.

Drugą grupę prac stanowią publikacje związane z dziejami nauki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, zwłaszcza w XIX i XX stuleciu. W tej grupie znalazły się także artykuły dotyczące dziejów oświaty i kultury.

Pracownicy naszego Archiwum PAN włączali się aktywnie do wszelkich prac typu słownikowego, np.  poprzez współpracę z redakcjami Polskiego słownika biograficznego (PSB), Wielkopolskiego słownika biograficznego (WSB),  Słownika biograficznego powstańców wielkopolskich.

Biografistyka zajmuje coraz znaczniejszą pozycję wśród naszych publikacji. Jako historycy posiadający bezpośredni, nieomal codzienny kontakt ze źródłami do biografii ludzi nauki, nie możemy pozostawać na uboczu, zwłaszcza że w miejscowym środowisku naukowym biografistyka jest uprawiana często okazjonalnie, nieraz bez sięgania do materiałów źródłowych. (Ta ostatnia konstatacja nie dotyczy humanistów). Dlatego wśród naszych publikacji można znaleźć życiorysy przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w tym np.: Poczet wielkopolskich członków PAN  czy cykl: Sylwetki rektorów Uniwersytetu Poznańskiego, a także artykuły dotyczące biografii Wielkopolan w periodykach takich jak m.in.: „Kronika Miasta Poznania”, „Kronika Wielkopolski”,  „Przegląd Wielkopolski”, „Winieta”, „Życie Uniwersyteckie”.

Jako uczestnicy różnych konferencji i sesji naukowych, organizatorzy lub współorganizatorzy wystaw publikujemy także foldery, referaty, sprawozdania bądź krótkie omówienia tychże wydarzeń na łamach czasopism regionalnych.

Poczuwamy się także – podobnie jak pracownicy innych archiwów polskich – do obowiązku publikowania materiałów źródłowych. Tu zwracamy szczególną uwagę na epistolografię i pamiętnikarstwo, w tym związane z dziejami nauki i z biografiami uczonych. Szczególnie owocna w tej dziedzinie okazała się długoletnia już współpraca z „Przeglądem Wielkopolskim”, wznowionym w 1987 roku przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne.

dr Anna Marciniak

mgr Michał Boksa