Bibliografia publikacji dra Jarosława Matysiaka

1999

 1. Stefan Białobok (1909–1992), [w:] Przewodnik po zasobie Archiwum PAN. Opracowanie zbiorowe pod kierownictwem H. Krajewskiej i A. Kuleckiej, Warszawa 1999, s. 423
 2. Zygmunt Czubiński (1912-1967), tamże, s. 427 – 428
 3. Feliks Józef Krawiec (1906-1939), tamże, s. 457
 4. Stanisława Przybyszewska (1901-1935), tamże, s. 472
 5. Zygmunt Szweykowski (1894-1978), tamże, s. 482
 6. Józef Wiza (1905-1976), tamże, s. 492 – 493
 7. Archiwum Prasowe (1958-1999), tamże, s. 502 – 503
 8. O Bronisławie Niklewskim – współtwórcy Wydziału Rolniczo – Leśnego UP na Sołaczu., „Kronika Miasta Poznania”,  Sołacz, 1999, Nr 3, s. 224 – 231
 9. Wokół Bałkańskiego kotła, „Życie Uniwersyteckie”, 1999, Nr 6 (74), s. 20 [cykl: „Konferencje naukowe”]
 10. Эaмeчaния и рефлексии, кaсающиеся международной конференции „Архвы ученых инаучных  учреждений в процессе европейской интеграции” (Варшава, 2-3 XII 1999 г.), [głos w dyskusji], [w:] The Sciences Archives in the European Integration Materials of the International Conference Warsaw, Poland, 2-3 XII 1999, Warszawa 2000, s. 189 – 190

2000

 1. Stefan Błachowski (1889-1962)Psycholog,  „Życie Uniwersyteckie”, 2000, Nr 7-8 (87 – 89), s. 12-14 [cykl: „Sylwetki rektorów Uniwersytetu Poznańskiego”]
 2. Traktaty Karłowickie 1699 roku i ich następstwa, tamże, 2000, Nr 1 – 2 (81-82), s. 18 [cykl: „Konferencje naukowe”]

2001

 1. O Ludwiku Skubiszewskim – twórcy Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Poznańskiego, „Kronika Miasta Poznania”, Lekarze, 2001, Nr 1, s. 226 – 235
 2. Z korespondencji Wielkopolan. List Jana Jachowskiego (1891-1977), księgarza i wydawcy „Przeglądu Wielkopolskiego” do przyjaciela, doktora Leona Wasilewskiego w Gdańsku,  „Przegląd Wielkopolski” 2001, Nr 3 – 4 (53 – 54), s. 69 – 72

2002

 1. Dziennik Jana Jachowskiego. Lata 1960 -1965 (wybór). [Edycja: wstęp i komentarze], „Przegląd Wielkopolski”, 2002, Nr 3 – 4 (57 -58), s. 67 – 75

2003

 1. Jan Jachowski – księgarz i wydawca , „Kronika Wielkopolski”, 2003, Nr 1 (105), s. 93-100
 2. Działalność wydawnicza i księgarska Jana Jachowskiego w latach 1919-1952., „Biblioteka”, 2003, Nr 7 (16), s. 47-58

2004

 1. Wielkopolanie – członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, 2004, Nr 45, s. 110-114
 2. Grosspolen – Mitglieder der Königlichen Warschauer Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften aus Grosspolen und Posen, tamże, 2004, Nr 45, s. 115-120
 3. Stefan Błachowski 1 IX 1946 – 31 VIII 1948, [w:] Poczet Rektorów Almae Matris Posnaniensis. Red. naukowa T. Schramm, współpraca A. Marciniak, Poznań 2004, s. 157-166, il., bibliogr.

2005

 1. Ochrona ptaków w Wielkopolsce w latach 1939-1945. „Kronika Wielkopolski”, 2005, Nr 2 (114) s. 18-22, il.

2006

 1. Bernard Błaszczak: Moje wspomnienia ostrowskie.   Wstępem i przypisami opatrzył Jarosław Matysiak, „Kronika Wielkopolski”, 2006, Nr 2 (118) s. 125-132, il.
 2. Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Archiwista i historyk, „Archiwista Polski”, 2006, Nr 2 (42) s. 37-49.
 3. Prof. Dr Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). Wspomnienie. „Gazeta Wyborcza. Poznań” (dodatek do „Gazety Wyborczej” z dnia 2/3 maja 2006), s. 8.
 4. 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 1956-2006, Archiwista Polski”, 2006, Nr 4(44), s. 45 – 59.

2007

 1. Profesor dr hab. Zygmunt Czubiński (1912-1967) Wspomnienie,  „Gazeta Wyborcza Poznań” (dodatek do „Gazety Wyborczej” z 15 marca 2007), s. 18.
 2. Dr Anna Marciniak (1941-2007), Wspomnienie,   „Przegląd Wielkopolski”, 2007, Nr 3 (77), s. 99 – 101.
 3. Dr Anna Marciniak (1941 – 2007),   „Archiwista Polski”, 2007, Nr 4 (48), s. 96 – 98.
 4. [Współautor: P. Dembiński] Materiały Tadeusza Cypriana (1898-1979), „Biuletyn Archiwum PAN” Nr 48, 2007, s. 27 – 69
 5. [Współautor: P. Dembiński] Materiały Zdzisława Kaczmarczyka (1911 – 1980), tamże, 20007, Nr 48, s. 111 – 149
 6. [Współautor: P. Dembiński] Materiały Adama Wodziczki (1887 – 1948), tamże, 2007, Nr 48,   s. 173 – 204
 7. Jubileusz 50 – lecia Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu , tamże, 2007, Nr 48, s.205 – 207

2008

 1. Spuścizna prof. Adama Wodziczki w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,  „Poznański Rocznik Archiwalno – Historyczny”, R. 12/13/14, 2007, s. 257 – 267

2010

 1. Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, „Kronika Wielkopolski” 2010, Nr 4 (136), s. 28-37
 2. Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966),  (folder)

2011

 1. Związki Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966) z paulinami i jego prace w archiwum na Jasnej Górze i Krakowskiej Skałce,  [w:] „Studia Claromontana”, 2011, 29, s. 367-390
 2. Informacja o zbiorze fotografii,   „Kronika Miasta Poznania”, Fotografia, 2011, Nr 3, s. 418
 3. Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek, pod red. H. Krajewskiej, J. Malinowskiego, J. Matysiaka, Poznań 2011
 4. Związki prof. dra Kazimierza Kaczmarczyka – dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z Wiśniczem Starym i z Bochnią,   [w:] „Małopolska: regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, 2011, T. 13, s. 151-164
 5. Egzekucja Arthura Greisera. Ostatnie publiczne wykonanie wyroku śmierci w Polsce,  „Kronika Miasta Poznania”, Cytadela, 2011, Nr 4,  s. 196-210
 6. 55-lecie Poznańskiego Oddziału PAN Archiwum w Warszawie,  „Aktualności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu”, 2011, 17, s. 3 [czasopismo internetowe]
 7. Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu,  „Biblioteka”, 2011, 15, s. 55-70

2012

 1. (rec.) „Studia, Materiały, Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich”,   red. serii wydawniczej Krzysztof Stryjkowski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, z. 1-6, Poznań 2009-2012, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 2012, R. 15, s. 215-223
 2. Anna Marciniak (1941-2007),  tamże, s. 271-278
 3. Roman Pollak (1886-1972) – ambasador literatury i kultury polskiej we Włoszech, „Polonia Włoska-biuletyn informacyjny”, 2012, Nr 3-4 (64/65), R.17, jesień/zima, s. 39-42

2013

 1. IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu, 6-8 grudnia 1925 r., „Kronika Wielkopolski”, 2013, Nr 2 (146), s. 28-35
 2. Udział Kazimierza Kaczmarczyka w ratowaniu akt archiwów warszawskich w latach 1944-1945, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 2013, R. 16, s. 71-79
 3. Komitet Niewiast Wielkopolskich, „Kronika Miasta Poznania”, 1863, 2013,  Nr 1, s. 153-165
 4. [współautor] R. Linette, Cmentarz i Krypta Zasłużonych w Poznaniu. Przewodnik, Poznań 2013, ss. 184
 5. Oddział Przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, 2013, Nr 54, s. 10
 6. Enzyklopädie zur Frühgeschichte Osteuropas, tamże, 2013, Nr 54, s. 13-14
 7. Instytut Chemii Bioorganicznej, tamże, 2013, Nr 54, s. 14
 8. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, tamże, 2013, Nr 54, s. 16
 9. NSZZ „Solidarność” przy placówkach Polskiej Akademii Nauk i towarzystwach naukowych w Poznaniu, tamże, 2013, Nr 54, s. 17
 10. Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy placówkach Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, tamże, 2013, Nr 54, s. 18
 11. Pracownia Bohemistyczna Zakładu Słowianoznawstwa, tamże, 2013, Nr 54, s. 19
 12. Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii, tamże, 2013, Nr 54, s. 19-20
 13. Słownik gwarowy tzw. „Słowinców kaszubskich, tamże, 2013, Nr 54, s. 20
 14. „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, tamże, 2013, Nr 54, s. 21
 15. Zakład Badań Narodowościowych, tamże, 2013, Nr 54, s. 21-22
 16. Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, tamże, 2013, Nr 54, s. 23
 17. Kazimierz Dopierała (ur. 1944), tamże, 2013, Nr 54, s. 36-37
 18. Anna Marciniak (1941-2007), tamże, 2013, Nr 54, s. 64
 19. Herta von Ramm Helmsing (1900-1987), tamże, 2013, Nr 54, s. 81
 20. Stefan Leon Rosiński (1884-1964), tamże, 2013, Nr 54, s. 81
 21. Lech Ryszkowski (1931-2006), tamże, 2013, Nr 54, s. 83
 22. Stefan Saski (1888-1974), tamże, 2013, Nr 54, s. 85
 23. Maciej Wiewiórowski (1918-2005), tamże, 2013, Nr 54, s. 97-98

2014

 1. Adam Kaletka (1887-1956) – farmaceuta, regionalista, archiwista, „Kronika Wielkopolski”, 2014,
  Nr 3, s. 46-56
 2. [rec.:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, Warszawa 2012, ss. 537; il.24, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2014, T. 1, s. 225-230
 3. Zasoby archiwalne do badań nad życiem i dziełem prof. Jozefa Kostrzewskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, 2014, Vol. 50, pars 1, s. 194-202, il.
 4. W księgarniach na pl. Wolności, fragment Pamiętnika Jana Jachowskiego, „Kronika Miasta Poznania”, Plac Wolności, 2014, Nr 4, s. 157-168, il.

2015

 1. Jak feniks z popiołów …Początki odbudowy Archiwum Państwowego w Poznaniu, ,,Kronika Miasta Poznania”, Czterdziesty piąty, 2015, Nr 1, s. 270-284, il.
 2. Nie tylko dzieje nauki. Materiały do badań genealogicznych w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ,,Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego ,,Gniazdo”, 2015, R.9,  s. 28-33
 3. Wkład prof. dr Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966) w rozwój archiwów kościelnych i klasztornych, „Archeion”, 2015, T. 106, s. 38-67
 4. Materiały Heliodora Święcickiego (1854-1923), ,,Biuletyn Archiwum PAN”, 2015, Nr 56, s. 10-25.
 5. [Współautor: Katarzyna Banaś] Materiały Jana Grochmalickiego (1883-1936), tamże, 2015, Nr 56, s. 26 – 35
 6. Materiały Stefana Błachowskiego (1889-1962), tamże, 2015, Nr 56, s. 36-93

 2016

 1. Spuścizna Heliodora Święcickiego w zbiorach Archiwum Polskiej      Akademii Nauk w Poznaniu, [w:]  „Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy”. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, pod red.  A. Pihan-Kijasowej i D. Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2016, s. 167-173
 2. 60-lecie Poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk, ,,Biuletyn Archiwum Polskiej  Akademii Nauk”, 2016, Nr 57, s.217-218, il.
 3. Klub Demokratycznej Profesury w Poznaniu w latach (1949) – 1950-1953, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2016, T. 3, s. 95-112, il.
 4. Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci – wspomnienie, tamże,  2016, T. 3, s. 333-338

  2017

 1. Współpraca Poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, ,,Kronika Miasta Poznania”, PTPN 1857-2017, 2017, Nr 1,  s. 147-159, il.
 2. [Współautor Michał Boksa] Listy Telesfora Andrzejewskiego (1877-1958) z Potarzycy do  prof. Stanisława Helsztyńskiego (1891-1986) z lat 1956-1958,,Przegląd Wielkopolski”, 2017, Nr 3, s. 74- 77, il.
 3. Stefan Błachowski (1889-1962), Poznań 2017, ss. 363, il.

2018

 1. [Współautor Michał Boksa] List Włodzimierza Dworzaczka do ks. Stanisława Kozierowskiego   z  1945 roku, ,,Przegląd Wielkopolski”, 2018, Nr 1,  s. 51- 54, il.
 2. [Współautor Michał Boksa] List Adama Wodziczki (1887-1948) do Heleny Szafran (1888-1969)   z  1948 roku, tamże, 2018, Nr 2,  s. 69-71, il.
 3. [Współautor Michał Boksa] Anglik w Chybach. Dwór profesora Bernarda Masseya w obiektywie  fotografa„Kronika Wielkopolski”, 2018, Nr 2 (166), s. 85-94, il.
 4. [rec.:] Edward Jeliński, Jan Jachowski. Księgarz i wydawca z Jaktorowa, Wydawnictwo  ,,Media”, Poznań 2017, 207 s., tamże, 2018, Nr 2 (166), s. 121-124, il.
 5. Towarzystwo dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, „Kronika Miasta Poznania”, 1918. Od rewolucji do powstania, 2018, Nr 3, s. 253-268, il.
 6. Gala wręczenia Nagród im. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, Poznań, 8 czerwca 2018 r., „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, T. 5, 2018, s. 254-258.
 7. [Współautor Michał Boksa] List Ignacego Andrzejewskiego (1900-1986) do Zdzisława Grota (1903-1984) z 1977 roku, ,,Przegląd Wielkopolski”, 2018, Nr 4,  s. 68-70, il.

 2019

93. [Współautor Michał Boksa] List Adama Wrzoska (1875-1965) do Heliodora Święcickiego (1854-  1923) z 1920 roku, ,,Przegląd Wielkopolski, 2019, Nr 1, s. 41-44, il.
94. Udział prof. Adama Wrzoska w utworzeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego,    „Kronika Miasta Poznania”, Uniwersytetowi na stulecie, 2019, Nr 1, s. 208-230, il.
95. [rec.:] Jakub Staszak , Rawicz 1919, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2019, 202 s., „Kronika Wielkopolski”, 2019, Nr 3 (171), s. 116-120, il.
96. Materiały Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), ,,Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, Nr 60, 2019, s. 8-79, il.
97. Materiały Tadeusza Vetulaniego (1897-1952), tamże, Nr 60, 2019 s. 80-123, il.

 2020

98. Materiały do dziejów Archiwum Państwowego w Poznaniu w świetle spuścizn z zasobu PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2019, T. 6, s.         199-209.
99. II Gala wręczenia Nagród im. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, Poznań, 12 czerwca 2019 r., tamże, T. 6, 2019, s. 264-270.
100. Spuścizna Bohdana Winiarskiego (1884-1969) w zbiorach PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, „Studia Łomżyńskie”, T. 29, 2019,  s. 149-157.
101. Akademicki Legion Pracy 1947-1948, „Kronika Miasta Poznania”, Studenci, 2020, Nr 2, s. 167-180, il.
102. Udział Kazimierza Kaczmarczyka w ratowaniu akt archiwów warszawskich w latach 1944-1945, [w:] 100 lat polskich archiwów państwowych,   pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej,                       Poznań   2020, s. 127-136, il.
103. Materiały Bohdana Winiarskiego (1884-1969), ,,Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, Nr 61, 2020, s. 36-97, il.
104. Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966. Archiwista i Historyk, Poznań 2020, ss. 278, il.

2021

105. Skarbnica dziejów poznańskiej nauki – PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, [w:] „Powtórka przed…”. XV  Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i                     ponadpodstawowych,  pod red. J. Dobosza i D. Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2021, s. 177-185
106. Roman Dąbrowski (1936-2022), „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 2021, T. 8, s. 331-337
107. Butelka z popiołami spalonych książek z Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu – w spuściźnie Stefana Vrtela-Wierczyńskiego (1886-1963) w zbiorach PAN Archiwum w
          Warszawie Oddział w Poznaniu, [w:] Tyle zostało. Historia zbiorów rapperswilskich w Polsce, pod red. H. Czubaszek, Warszawa – Rzeszów 2021, s. 113-119
108. Zbiory byłej Biblioteki Muzeum Polskiego Narodowego w Rapperswilu w bibliotekach Poznania i Kórnika, tamże, s. 121-125

2022

109. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu 1956–2021– historia, zasoby i znaczenie dla badań nad dziejami nauki polskiej, „Nauka”, 1/2022, s. 145-157
110. PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, [w:] Oddział PAN  w Poznaniu w latach 1972-2022, pod. red. M. Świtońskiego i K. Sobkowskiej, Poznań 2022, s. 106-107
111. Wspomnienie o Romanie Dąbrowskim (1936-2020), ,,Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, Nr 63, 2022, s. 6-8, il.

2023

112. Dzieje nauki poznańskiej, ,,Senioralny Poznań”, Nr 6 (42), 2023, s. 3.
113. Kazimierz Kaczmarczyk. Archiwista i regionalista, [w:] Księga pamiątkowa „Kroniki Miasta Poznania” 1923-2023, pod red. P. Matusika i M. Mrugalskiej-Banaszak, Poznań 2023, s.102-106.
114. Konspiracja i polityka. Działalność niepodległościowa Ludwika Jaxy-Bykowskiego w czasie II wojny światowej, „Kronika Miasta Poznania”, Konspiracja, 2023, Nr 3, s. 218-231, il.
115. Materiały do dziejów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w zasobach PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, [w:] Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa               Przyjaciół Nauk, pod red. N. Delestowicza i F. Kaczmarka, Poznań 2023, s. 97-114, il.