Decyzja Nr 71 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Zarządzenie Nr 3/06 Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk z dn. 23.08.2006 r. w sprawie przejmowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji osobowej z jednostek organizacyjnych PAN.

Zarządzenie nr 4/06 Dyrektora Archiwum Polskiej Akademii Nauk z dn. 23.08.2006 r. w sprawie przejmowania dokumentacji niearchiwalnej jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, których działalność ustała.

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad opisu dokumentacji przechowywanej na nośnikach informatycznych.

Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad opisu i ewidencjonowania materiałów numizmatycznych przekazywanych do archiwów zakładowych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych.

Decyzja Nr 31/02 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w jednostkach i komórkach archiwalnych Polskiej Akademii Nauk.

Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr WOU-56-1/02 w sprawie POWIERZENIA.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.