1969 rok

Sesja popularno-naukowa 100-lecie wychodźstwa polskiego w Westfalii-Nadrenii. Organizatorzy: Instytut Zachodni, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich [Jan Szajbel – referat]

25 – 26 listopada 1975 roku

Sesja naukowa z okazji 50–lecia istnienia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Aula Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

12 lutego 1977 roku

Walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk poświęcone 120-leciu Towarzystwa, Sala Posiedzeń PTPN

28 kwietnia 1977 roku

I Krajowa Konferencja Pracowników Naukowo – Badawczych Archiwów Państwowych zorganizowana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu

15 listopada 1979 roku

Sesja naukowa z okazji V Tygodnia Archiwów zorganizowana przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu

31 marca – 1 kwietnia 1980 roku

W stulecie śmierci Jana Działyńskiego . Sesja popularno – naukowa z okazji 100 rocznicy śmierci Jana Działyńskiego (1829 – 1880), bibliofila, wydawcy i działacza politycznego, zorganizowana przez Kórnickie Towarzystwo Kulturalne i Bibliotekę Kórnicką PAN. Zamek w Kórniku [Anna Marciniak – referat]

Wystawa "Uczeni Poznańscy" - gablota poświęcona Stefanowi Vrtelowi-Wierczyńskiemu (1886-1963)3 lutego – 4 lutego 1983 roku

W XX rocznicę śmierci profesora Stefana Vrtela – Wierczyńskiego . Sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Języków i Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Bibliotekę Główną tegoż Uniwersytetu z okazji 20 – tej rocznicy śmierci prof. Stefana Vrtela – Wierczyńskiego (1886 – 1963), slawisty, bibliografa i historyka literatury. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Biblioteka Główna UAM; [Anna Marciniak – referat]

10 – 14 grudnia 1984 roku

Konferencja Grupy Roboczej współpracy międzynarodowej do opracowania informacji retrospektywnej w Archiwach Akademii Nauk, Organizator: Centralne Archiwum Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie [Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Anna Marciniak] Siedziba Centralnego Archiwum SAV w Bratysławie

3 grudnia 1985 roku

Profesor Józef Kostrzewski – prahistoryk i muzeolog – w setną rocznicę urodzin . Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin prof. Józefa Kostrzewskiego (1885 – 1969) prahistoryka, archeologa i muzeologa zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

4 grudnia 1987 roku

Sesja poświęcona 60 rocznicy zgonu Stanisława Przybyszewskiego (1868 – 1927) pisarza, dramaturga zorganizowana przez Dyrekcję Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

18 – 19 grudnia 1987 roku

Ogólnopolska sesja naukowa historyków z okazji 100 rocznicy urodzin i 20 rocznicy zgonu profesora Kazimierza Tymienieckiego (1887 – 1968), historyka – mediewisty zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [Anna Marciniak – komunikat]

11 – 12 października 1988 roku

Idee, prace naukowe i działalność Adama Wodziczki (1887 – 1948). Sesja naukowa z okazji 40 rocznicy śmierci botanika i działacza ochrony przyrody prof. Adama Wodziczki zorganizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

12 marca 1994 roku

August Cieszkowski – Wielkopolanin i Europejczyk. Sesja naukowa z okazji 100 rocznicy śmierci Augusta Cieszkowskiego (1814 – 1894) filozofa, ekonomisty, działacza społecznego, zorganizowana przez Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sala Malinowa Pałacu Działyńskich w Poznaniu [Anna Marciniak – referat]

16 – 17 marca 1995 roku

Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX w. Sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

24 listopada 1995 roku

Ochrona narodowego zasobu archiwalnego w archiwach, bibliotekach i muzeach Poznania. Sesja naukowa zorganizowana z okazji 30-lecia Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Poznaniu. Sala konferencyjna Archiwum Państwowego w Poznaniu [Anna Marciniak – referat]

10 stycznia 1996 roku

Sesja Poznańskich Spotkań Naukowych zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki UAM oraz Oddział PAN w Poznaniu poświęcona 60-leciu odkrycia odwrotnego nasycenia dielektrycznego przez prof. Arkadiusza Piekarę (1904 – 1989) fizyka. Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

26 maja 1996 roku

Sesja popularnonaukowa z okazji jubileuszu „Przewodnika Katolickiego” poświęcona 100-leciu prasy katolickiej w Wielkopolsce zorganizowana przez Komisję Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Sala Posiedzeń PTPN [Roman Dąbrowski – komunikat]

29 maja 1996 roku

Poznański czerwiec w dokumentach. Sesja naukowa poświęcona wydarzeniom poznańskim w czerwcu 1956 roku zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [głos w dyskusji: Anna Marciniak]

21 października 1996 roku

Uniwersytety Ludowe wczoraj i dziś. Sesja naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie. Urząd Wojewódzki w Poznaniu [Roman Dąbrowski – referat]

6 listopada 1996 roku

Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Polacy i inne narody . Sesja naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowana z okazji 150 rocznicy śmierci Karola Marcinkowskiego (1800 – 1846) lekarza, działacza społecznego. Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Roman Dąbrowski, Anna Marciniak]

5 grudnia 1996 roku

Historyk i jego dzieło. Miejsce Gerarda Labudy w nauce historycznej . Sesja naukowa z okazji 80 urodzin prof. Gerarda Labudy i odnowienia doktoratu zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18 kwietnia 1998 roku

Początki Uniwersytetu Poznańskiego i sylwetki jego organizatorów. Prelekcja dr Anny Marciniak na otwarciu wystawy „Uczeni wielkopolscy”. Ośrodek Kultury i Muzeum Regionalne PTTK w Krotoszynie

25 kwietnia 1998 roku

Sesja popularnonaukowa poświęcona Towarzystwu Czytelni Ludowych zorganizowana przez Prymasowski Uniwersytet Ludowy. Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Czytelni Ludowych, Gniezno – Dalki [Roman Dąbrowski – referat]

"Grabonoskie Zapiski Regionalne" z referatami z konferencji poświęconej Stanisławowi Helsztyńskiemu23 maja 1998 roku

Stanisław Helsztyński – uczony, pisarz, regionalista. Konferencja naukowa  poświęcona prof. Stanisławowi Helsztyńskiemu (1891 – 1986) pisarzowi, historykowi literatury i wielkopolskiemu regionaliście. Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego – w Grabonogu k. Gostynia [Anna Marciniak – referat]

27 – 28 października 1998 roku

Tradycje i działalność Uniwersytetu Poznańskiego. Sesja zorganizowana przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji 80 – lecia powstania Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu. Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (tzw. Sala Lubrańskiego) [Anna Marciniak – komunikat]

13 lutego 1999 roku

Prelekcja dr Anny Marciniak pt.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a początki Uniwersytetu Poznańskiego, dla uczestników Walnego Zgromadzenia członków PTPN, Sala Posiedzeń PTPN

24 czerwca 1999 roku

Sesja naukowa z okazji jubileuszu 130-lecia Archiwum Państwowego w Poznaniu. Sala posiedzeń Instytutu Zachodniego w Poznaniu [Roman Dąbrowski, Anna Marciniak – głos w dyskusji]

1 – 4 grudnia 1999 roku

The Sciences Archives in the European Integration. Międzynarodowa Konferencja poświęcona między innymi problemom dostosowania archiwów instytucji naukowych Europy Środkowej do standardów Unii Europejskiej zorganizowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica w Warszawie [Jarosław Matysiak]

10 grudnia 1999 roku

Archiwa instytucji naukowych i kulturalnych u progu XXI wieku. Konferencja  zorganizowana przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu i Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [wszyscy pracownicy Archiwum PAN]

2 – 3 czerwca 2000 roku

Konferencja Krajowej Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zorganizowana przez Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Archiwum Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie [Anna Marciniak]

29 listopada 2000 roku

Sesja naukowa Nauka, oświata i kultura polska XIX-XX wieku, z okazji 200-lecia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [Anna Marciniak – referat]

13 – 14 września 2001 roku

Współczesne problemy archiwów instytucji naukowych . Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych zorganizowana przez Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademię Umiejętności Oddział w Krakowie, przy współudziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności [Anna Marciniak]

9 listopada 2002 roku

Współczesna dokumentacja instytucji naukowych, oświatowych i kulturalnych. Konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum PAN w Warszawie. Pałac Staszica [Józef Malinowski]

12 – 14 września 2002 roku

IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, XII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zjazdy zorganizowane przez Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Uniwersytet Szczeciński. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego [Józef Malinowski, Anna Marciniak, Jarosław Matysiak]

4 października 2002 roku

W 50 rocznicę śmierci profesora Tadeusza Vetulaniego, pioniera badań nad różnorodnością. Sesja naukowa poświęcona Tadeuszowi Vetulaniemu (1897 –1952) zootechnikowi, badaczowi tarpana leśnego zorganizowana przez Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Wydział Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu [Anna Marciniak – komunikat]

2 grudnia 2002 roku

Wobec Kościoła i Ojczyzny. Kardynał Mieczysław Ledóchowski (1822 – 1902) , Sesja naukowa poświęcona kardynałowi Mieczysławowi Ledóchowskiemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu, dyplomacie papieskiemu zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisję Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Aula Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu [udział: wszyscy pracownicy, Anna Marciniak – referat]

8 – 10 września 2003 roku

ICA/SUV SEMINAR 2003 – Konferencja Międzynarodowej Rady Archiwalnej, Sekcji Archiwów Uniwersytetów i Instytucji Naukowych. Warszawa – Pałac Staszica, Kraków – Sala Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności [Jarosław Matysiak]

Prof. Bronisław Dembiński (1858-1939)19 września 2003 roku

Konferencja naukowa Profesor Bronisław Dembiński – wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Organizatorzy: Instytut Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Tuchola. Pensjonat „Leśny Dwór”, Raciąż k/Tucholi [Anna Marciniak – referat]

26 – 28 września 2003 roku

Jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Poznaniu, Sekcja IIIDzieje medycyny poznańskiej – w 750-lecie lokacji miasta Poznania. Sale konferencyjne hotelu „Poznań” [Anna Marciniak – głos w dyskusji]

9 – 10 października 2003 roku

XI Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Sesja naukowa pt.: Wielkopolskie dziedzictwo– odzyskane–utracone–zagrożone. Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu, biblioteki i muzea, Koło Przewodników PTTK. Sala konferencyjna Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków w Poznaniu [Anna Marciniak – głos w dyskusji]

15 października 2003 roku

VI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jana Barciszewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN pt. DNA – historia niedokończona. Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu [Anna Marciniak]

27 października 2003 roku

Musicae Sacrae securi estote – Świętej muzyce i świętemu śpiewowi w świętym służcie oddaniu. Sesja naukowa poświęcona postaci ks. Wacława Gieburowskiego (1877 – 1943), kierownika i dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego. Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak, Jarosław Matysiak]

14 listopada 2003 roku

Die Traditionen der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) – die europaischen wurzeln der polnischen wissenschaft (Tradycje Polskiej Akademii Nauk – Europejskie Korzenie Polskiej Nauki).Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji otwarcia wystawy Genius loci uber die Tradition der Polnischen Akademie der Wissenschaften w Ośrodku Kultury Polskiej w Berlinie. Stacja Naukowa PAN, Berlin – Pankow [Jarosław Matysiak – referat]

18 listopada 2003 roku

Ostrów Tumski – kolebką Poznania. Sesja naukowa zorganizowana pod patronatem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przez Wydział Teologiczny UAM, Komisję Teologiczną PTPN, Fundację 750 – lecia Lokacji Poznania oraz Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha. Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Józef Malinowski, Jarosław Matysiak]

1 grudnia 2003 roku

Societas Regia Literaria Varsaviae Instituta 1953 – 2003. Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej APAN poświęcone jubileuszowi pięćdziesięciolecia Archiwum PAN. Sala Lustrzana Pałacu Staszica – Warszawa [Anna Marciniak, Roman Dąbrowski, Jarosław Matysiak, Michał Boksa, Józef Malinowski]

2 grudnia 2003 roku

Zgromadzenie Ogólne Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu [Jarosław Matysiak]

4-5 grudnia 2003 roku

Kościół wobec dwóch totalitaryzmów w Polsce północno – zachodniej 1939 – 1950. Konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wydział Teologiczny i Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Józef Malinowski, Jarosław Matysiak]

9 lutego 2004 roku

Zebranie Oddziału poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich połączone z wykładem Zygmunta Dulczewskiego o Zamku Królewskim w Poznaniu oraz zwiedzaniem stałej ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu [Roman Dąbrowski, Jarosław Matysiak]

19 kwietnia 2004 roku

Uroczystości jubileuszowe z okazji 60 rocznicy powstania Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Instytut Zachodni w Poznaniu [Anna Marciniak]

28 kwietnia 2004 roku

Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku w przededniu integracji z Unią Europejską. Konferencja zorganizowana przez Centrum „Instytut Wielkopolski” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tzw. Sala Lubrańskiego) [Anna Marciniak]

7 maja 2004 roku

Sesja Rady Miejskiej w Trzemesznie poświęcona 85 rocznicy utworzenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz postaci księdza profesora Stanisława Dołęgi Kozierowskiego. Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie [Anna Marciniak]

17 maja 2004 roku

Zwyczajne Walne Zebranie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [Anna Marciniak]

19 maja 2004 roku

Zebranie naukowe Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Mała Aula w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie [Anna Marciniak – referat]

23 maja 2004 roku

Uroczystość absolutoryjna Instytutu Historii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak]

25 maja 2004 roku

Heliodor Święcicki pierwszy rektor Uniwersytetu. Konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 85 – lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pałac Działyńskich w Poznaniu [głos w dyskusji: Anna Marciniak]

2 czerwca 2004 roku

Jubileusz 85 – lecia powstania poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Sesja Senatu UAM i Rady Miasta Śrem. Dom Kultury Odlewni Żeliwa – Śrem [Anna Marciniak – referat]

17 czerwca 2004 roku

Promocja książki Czesława Łuczaka Dzieje gospodarcze Niemiec 1871 – 1990 Tom I: Druga Rzesza i Republika Weimarska 1871 – 1990. Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak]

24 – 25 czerwca 2004 roku

Archiwum jako wizytówka macierzystej instytucji. Ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Sekcję Archiwów Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Mała Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Anna Marciniak, Józef Malinowski, Michał Boksa – referaty, Roman Dąbrowski – uczestnik]

6 – 9 września 2004 roku

Zbiory rękopisów oraz archiwa instytucji naukowych – badaniom naukowym. Konferencja polsko – litewska zorganizowana przez Bibliotekę Litewskiej Akademii Nauk oraz Archiwum PAN. Moletai – Litwa [Roman Dąbrowski – referat]

29 września 2004 roku

Trakt królewsko – cesarski w Poznaniu. Konferencja naukowa zorganizowana w ramach XII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu [Jarosław Matysiak]

26 listopada 2004 roku

Źródła do dziejów Braci Czeskich w bibliotekach i muzeach polskich. Seminarium naukowe zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką UAM oraz Bibliotekę Kórnicką PAN. Biblioteka Uniwersytecka UAM [Józef Malinowski]

9 – 11 grudnia 2004 roku

Konferencja polsko – niemiecka zorganizowana przez Archiwum PAN i Komisję ds. Historii Niemców w Polsce. Oddział PAN w Poznaniu [Anna Marciniak – referat]

24 – 26 lutego 2005 roku

Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką 1939 – 1945. Konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu [Jarosław Matysiak]

20 kwietnia 2005 roku

Wielkopolska w dokumentach aparatu represji – prezentacja materiałów archiwalnych zgromadzonych w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. IPN Oddział w Poznaniu [Jarosław Matysiak]

15 września 2005 roku

Sesja Naukowa zorganizowana z okazji 40 – lecia Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Ośrodek Szkoleniowy Leśników w Puszczykowie koło Poznania [Jarosław Matysiak]

19 – 20 grudnia 2005 roku

Konferencja poświęcona ochronie danych osobowych zorganizowana przez Archiwum PAN i Główny Urząd Ochrony Danych Osobowych. Archiwum PAN w Warszawie [Roman Dąbrowski, Jarosław Matysiak]

18 – 20 maja 2006 roku

Archiwista: zawód przyszłości w Europie. VII Europejska Konferencja Archiwów zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, European Branch and The Section of Archival Professional Associations of the International Council on Archives. Hotel „Gromada” w Warszawie [Józef Malinowski, Jarosław Matysiak]

25 września 2006 roku

Troska o dziedzictwo kulturowe Kościoła. 50 – lecie Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych.Sympozjum naukowe zorganizowane przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [Jarosław Matysiak]

7 – 8 grudnia 2006 roku

VI Konferencja międzynarodowa z cyklu: Kultura polityczna w Polsce zorganizowana przez Zakład Kultury Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Sala konferencyjna DS. „Jowita” w Poznaniu [Józef Malinowski, Jarosław Matysiak]

20 – 21 kwietnia 2007 roku

Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu. Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [Jarosław Matysiak]

8 maja 2007 roku

Działalność społeczna duchowieństwa wielkopolskiego w okresie zaborów. Konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” w Gnieźnie. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu [Jarosław Matysiak]

16 kwietnia 2008

Dokument elektroniczny – jak sprostać wyzwaniom ? Panel dyskusyjny zorganizowany przez SAP Oddział w Poznaniu, Terenową Składnicę Archiwalną Biuro Administracji PKO BP w Poznaniu, Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania. Siedziba 5 Oddziału Banku PKO BP w Poznaniu [mgr Jarosław Matysiak]

4 – 5 listopada 2008

Kościół poznański w dziejach. Stan, potrzeby i perspektywy badań. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii UAM oraz Wydział Teologiczny UAM. Aula Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu [dr Roman Dąbrowski]

11 maja 2009

II Krajowe Seminarium Problemowe Etyka w zawodzie. Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Archiwalne, Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Sala Lustrzana Pałacu Staszica w Warszawie [dr Roman Dąbrowski, mgr Jarosław Matysiak]

14 maja 2009

Narodowe Archiwum Cyfrowe – zadania i rozwój. Wykład dyrektora Archiwum dr Nikodema Bończy Tomaszewskiego. Spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału SAP w Poznaniu i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM. Aula im. Prof. H. Łowmiańskiego w Instytucie Historii UAM [mgr Jaroslaw Matysiak]

27 maja 2009

Działalność społeczna duchowieństwa wielkopolskiego w okresie zaborów. Konferencja pod patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego zorganizowana przez Komisję Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Sala konferencyjna Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu [dr Roman Dąbrowski]

8 października 2009

Jubileusz 140 – lecia Archiwum Państwowego w Poznaniu. Uroczysta sesja naukowa zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz). Sala Odrodzenia w Ratuszu, Muzeum Sztuk Użytkowych [mgr Jarosław Matysiak]

23 października 2009

Polscy badacze Syberii. Wystawa przygotowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Pałac Staszica w Warszawie [mgr Jarosław Matysiak]

3 – 4 grudnia 2009

II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Teoria Archiwalna Wczoraj – Dziś – Jutro. Konferencja zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK i Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Toruniu. Sala konferencyjna Pałacu Dąmbskich w Toruniu [mgr Jarosław Matysiak]

10 – 12 grudnia 2009

Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności Międzynarodowe Seminarium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Archiwalne, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie. Sala konferencyjna Biblioteki m. st. Warszawy, Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Zamek Królewski w Warszawie, Sala konferencyjna Muzeum Etnograficznego w Warszawie [mgr Jarosław Matysiak, mgr Józef Malinowski]

16 marca 2010

Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić ? Konferencja zorganizowana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne. Pałac Staszica w Warszawie [Jarosław Matysiak – uczestnik]

23 listopada 2010

Spuścizny w archiwach i bibliotekach miasta Poznania. Konferencja zorganizowana przez Archiwum PAN Oddział w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Archiwalne. Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [Jarosław Matysiak – prowadzący; Michał Boksa – referat; Roman Dąbrowski, Józef Malinowski – uczestnicy]

25-26 listopada 2010

Dokumentacja masowa-problemy wartościowania i selekcji. Konferencja zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Poznaniu. Instytut Historii UAM w Poznaniu [Józef Malinowski, Jarosław Matysiak – uczestnicy]

3 grudnia 2010

Działalność naukowa i zawodowa Prof. Kazimierza Kaczmarczyka i Prof. Stanisława Nawrockiego.Konferencja z okazji 45-lecia poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przygotowana przez SAP Oddział w Poznaniu i Archiwum Państwowe w Poznaniu. Archiwum Państwowe w Poznaniu [Roman Dąbrowski – uczestnik, Jarosław Matysiak-referaty]

7 czerwca 2011

Dziedzictwo-Przyszłość-Współpraca. Konferencja międzynarodowa zorganizowana w ramach międzynarodowego dnia archiwów Poznań 2011 (International Archives Day Poznań 2011) Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, International Centre for Archival Research z Austrii (ICARUS), Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. „Sala Perłowa” Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu [dr Jarosław Matysiak]

8 czerwca 2011

Współczesne problemy bezpieczeństwa pracy w archiwach. Sympozjum zorganizowane przez Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i Polskie Towarzystwo Archiwalne. Pałac Staszica w Warszawie [dr Jarosław Matysiak]

12 stycznia 2012

Referat Józefa Malinowskiego. Ewolucja wizerunku marszałka Ferdynanda Focha w Wielkopolsce po I wojnie światowej. Sesja Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Leszno

24 kwietnia 2012

„Giovanni Maver a Polska. Listy Giovanniego Mavera do Romana Pollaka z Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu”. Odczyt wygłoszony przez dra Jarosława Matysiaka. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie

17 października 2012 r.

II Konferencja Kultura Media Etyka „Media w perspektywie humanistycznej w kontekście rewolucji teleinformatycznej”. Józef Malinowski „Kwestie etyczne w refleksji poznańskiego środowiska uniwersyteckiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

17 stycznia 2013 r.

Inauguracja Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach. Referat Jarosława Matysiaka „Organizacja, działalność i zasób PAN Archiwum Oddział w Poznaniu”

24-25 października 2013 r.

„Nowe funkcje archiwów” Konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Instytut Historii UAM w Poznaniu [dr Jarosław Matysiak, dr Józef Malinowski]

15 listopada 2013 r.

Jubileusz 60-lecia Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Pałac Staszica w Warszawie [Mgr Michał Boksa, dr Roman Dąbrowski, dr Józef Malinowski, dr Jarosław Matysiak]

27 listopada 2013 r.

„Audiowizualne archiwa XXI wieku” Sympozjum naukowe zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. [dr Jarosław Matysiak]

13 maja 2014 r.

IV. Seminarium Naukowe „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego Profesor Heliodor Święcicki”. Referat dra Jarosława Matysiaka „Spuścizna Heliodora Święcickiego w zasobach Archiwum Polskiej Akademii Nauk”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego, Collegium Minus.

28 maja 2014 r.

„Profesor Józef Kostrzewski: człowiek i dzieło”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat Jarosława Matysiaka „Zasoby archiwalne do badań nad życiem i dziełem prof. Józefa Kostrzewskiego w Archiwum PAN w Poznaniu”. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

20 września 2014 r.

„VII Dzień Genealoga”. Spotkanie zorganizowane przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”. Referat „Nie tylko nauka. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu„ wygłosił Jarosław Matysiak. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

3 października 2014 r.

„Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu, Sekcję Edukacji Archiwalnej SAP, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Historicum. [uczestnik Jarosław Matysiak]

20-21 listopada 2014 r.

„Warszawa ma wiele twarzy”. Konferencja naukowa z cyklu Warszawska jesień archiwalna zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie. Referat „Wielkopolanin w Warszawie. Stołeczne kontakty prof. Józefa Kostrzewskiego (1885-1969) – czołowego prehistoryka i muzeologa na przestrzeni sześćdziesięciu lat jego działalności naukowej i społeczno-patriotycznej” wygłosił Andrzej Prinke.

20 listopada 2014 Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

21 listopada 2014 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

4 grudnia 2014 r.

„Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Historicum. [uczestnik Jarosław Matysiak]

3-5 grudnia 2014 r.

„Uniwersyteckie Placówki Archeologiczne w Polsce w ostatnim stuleciu (1914-2014)”. Konferencja zorganizowana przez Dyrekcję i Radę Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Iwonicz Zdrój, Pałac Załuskich [dr Andrzej Prinke]

dr Jarosław Matysiak