W lipcu 2019 r. Archiwum wzbogaciło się o spuściznę prof. Macieja Serwańskiego (1946–2019), historyka.

Maciej Serwański w latach 1964–1969 studiował historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Pracę magisterską pt. Znajomość kultury francuskiej w Polsce w XVII wieku napisał pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. W latach 1970–1974 był asystentem i starszym asystentem w Instytucie Historii UAM  w Poznaniu. W 1974 r. uzyskał stopień  doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy doktorskiej: Stosunki polsko-francuskie w drugiej połowie XVI wieku przygotowanej pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. W latach 1974–1988 był adiunktem w Instytucie Historii UAM.

W 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Polityka Francji wobec Polski w okresie wojny trzydziestoletniej. W 1991 r. został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1999–2012 zajmował stanowisko kierownika Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku w Instytucie Historii UAM.

W 2001 r. Maciej Serwański uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2012–2016 zajmował stanowisko kierownika Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii UAM. Od 2016 r. pracował w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku. Od 1978 r. był organizatorem lub współorganizatorem dziewiętnastu międzynarodowych kolokwiów Poznań-Strasburg.

Był także profesorem wizytującym na uczelniach zagranicznych w Kanadzie i we Francji jak również wielokrotnie prowadził wykłady zagraniczne.

Tematem jego zainteresowań naukowych była m. in. historia powszechna nowożytna oraz historia Polski XVI–XVIII w., historia dyplomacji w czasach nowożytnych, historia Francji i stosunki polsko-francuskie w XVI–XVIII wieku. Autor m. in.: Henryk III Walezy w Polsce. Stosunki polsko-francuskie w latach 1566–1576 (1976), Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) (1986), Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, ( 2001, 2008) Staropolskie tradycje kontaktów z Francją – związki serca czy rozsądku (2009).

Maciej Serwański był m. in. członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1970 r.), członkiem „Centre Méridional de Rencontres sur le XVIIe siècle”, Université de Provence, Marsylia (od 1993 r.); „Société d’Etudes du XVIIe Siècle” (z siedzibą na Université Paris IV-Sorbonne) (od 1995 r.); członkiem „Groupe d’Études pluridisciplinaires sur l’Europe Centrale et Orientale” (GEPECO) na Université de Paris VII Denis Diderot (od 2002 r.). Od 2008 r. był przewodniczącym Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Zespół  obejmuje 4,80 mb  akt.  W PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu nadano spuściźnie sygnaturę P. III-178.

 

Fotografie publikujemy za zgodą rodziny Macieja Serwańskiego, której  składamy serdeczne podziękowanie.

Materiały Macieja Serwańskiego (1946–2019)